-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3888 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

1- بعضي از نرم افزارهايي كه درداخل كشور وجود دارد بدليل قيمت هاي بالايي كه دارند افرادي جمع مي شوند وقفل اين نرم افزار را باز مي كنند وبه قيمت پايين تر به مردم مي فروشند واگر به هر دليل كپي گرفتن ازآنها حرام باشد چرا بايد كساني كه اين نرم افزارها را تهيه وتدوين مي كنند حمايت نشوند كه به قيمت بالا عرضه شود و مردم بالاجبار دست به اين كار بزنند؟

2- چرا براي اينكه خواسته باشيم از حال جهان وكشورمان مطلع شويم از طريق اينترنت بايد هزينه سنگين وگزافي را متحمل شويم در صورتي كه در كشورهاي خارجي بدون هيچ هزينه اي از اينترنت استفاده مي كنند؟ چرا رسانه ها از قبيل ماهواره را آزاد نمي كنيد تا مردم از همه چيز مطلع شوند؟1)اگر چه شكستن قفل نرم افزارها واستفادة غير مجاز از اين وسائل كار صحيحي نيست ولي اين يك واقعيت است كه متأسفانه درمقابل حمايت مالي گسترده اي كه دشمن براي تهيه نرم افزارهاي فساد آور ومبتذل مي كندمتوليان كارفرهنگي دركشور از اين حمايت براي توليد نرم افزارهاي مفيد وسالم برخوردار نيستند درحالي كه براي مبارزه با تهاجم فرهنگي دشمن، تنها حرف زدن وشعار دادن كافي نيست وبايد مردانه به ميدان آمد و سرمايه گذاري كرد.

ناگفته نماند درهمين شرايط، مؤسساتي هستند كه با نيت خيرخواهانه وباگذاشتن يارانه و درنظر گرفتن حداقل هزينه، براي توليد وتدوين نرم افزارهاي مفيد تلاش مي كنند ولي هنوز خيلي بيشتر ازاينها نياز به سرمايه گذاري وكار سالم دراين زمينه وجود دارد.

2) 1.هزينه استفاده از اينترنت با زياد شدن كاربران وگسترش آن ارزان خواهد شد زياد نگران نباشيد!

2.البته سؤال كننده محترم درجريان هستيد كه آزاد كردن ماهواره و...به دست ما (پاسخ دهنده نيست) وتصميم گيري دراينگونه مطالب جنبة قانوني داشته ومنوط به رأي مجلس مي باشد.

3.درمجموع ماهم با بيان اخبار اطلاعات روز به شكل گسترده تر وشفاف تر توسط رسانه هاي داخلي براي پيشگيري از دريافت اين خبرها از منابع غير قابل اعتماد درخارج كشور، موافق هستيم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.