-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3889 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره تهاجم فرهنگي توضيح دهيد وكتابهايي معرفي كنيد.شواهدحاكي از آن است كه شما بطور جدي وفعال قصد داريد سطح آگاهيهاي خويش را افزايش داده وبا تكيه برآن هدايت وارشاد ديگران وبحث ومناظره بپردازيد. دراين صورت شما بايد سطح مطالعات خويش را افزايش دهيد ما نيز سعي مي كنيم يار ومددكار شما باشيم وضمن پاسخگويي به سؤالات، آثار وكتابهاي متناسب ومفيد معرفي كنيم.

درباره تهاجم فرهنگي توضيح خواسته بوديد. براي ارائه توضيح دفيق وكامل به بررسي معنا ومفهوم وعلل وريشه ها وشيوههاي آن مي پردازيم.

فرهنگ واژه اي فارسي ومركب از دو جزءفر و هنگ است. فر به معناي شكوه وعظمت است واگر به عنوان پيشوند به كار رود به معناي جلو، بالا، پيش و بيرون است. هنگ از ريشه اوستايي سنگThanga به معناي كشيدن، سنگيني ووقار است .اين واژه مركب به معناي بيرون كشيدن، بالا كشيدن وبركشيدن مي باشد كه درادبيات فارسي به مفهوم لغوي خود بكار رفته است.1

اصطلاح فرهنگ داراي معاني ومفاهيم متفاوت ومتنوعي است ودرسير تاريخي خود، معاني مختلفي را به خود گرفته است. مرحوم علامه محمد تقي جعفري چنين تعريف كرده است :فرهنگ عبارت است ازكيفيت يا شيوه ي بايسته ويا شايسته براي آن دسته از فعاليت هاي حيات مادي ومعنوي انسان ها كه مستند به طرز تعقل سليم واحساسات تصعيد شده آنان درحيات معقول تكاملي باشد. 2

شايد بتوان بر اين معنا براي فرهنگ توافق كرد :فرهنگ مجموعه اي از بينش ها، باورها، گرايش ها، ورفتارهاي مادي ومعنوي افراد يك جامعه است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود

تهاجم از مصدر هجوم است وهجوم به معناي حمله ناگهاني، يورش، تاخت وتازناگهاني، تهاجم به معناي به يكديگر حمله كردن،به يكديگر هجوم بردن ويورش آوردن مي باشد.3

تهاجم فرهنگي عبارتست از : حمله فرهنگي يك قوم (ياگروه يا ملت) به قوم،گروه يا ملت ديگر به منظور تبديل وتغيير عناصر وپديده فرهنگي طرف مقابل.

بنابراين تهاجم فرهنگي دوركن دارد :

1. تهاجم به باورها وارزش هاي يك قوم، ملت و...

2. جايگزين فرهنگ خود بجاي فرهنگ قوم مغلوب

مهاجمان فرهنگي غالباً از ابزارها و روشهاي زيربراي هجوم بهره برداري مي كنند :

الف ـ ابزارها

1. هنر وابزارهاي هنري (راديو، تلويزيون ، ويدئو، سينما، ماهواره) وساخت برنامه هاي جذاب

2. ادبيات وابزارهاي ادبي (رمان هاي مبتذل، داستانهاي شهوت انگيز، مقالات مأيوس كننده، اشعار پوچگرا وسرد وبي هويت، مجلات ضد اخلاقي و...

3. ورزش وميادين ورزشي (تبليغات تجاري وسياسي، اجتماعي، فرهنگي درميادين ورزشي، برگزاري مسابقه با اهداف سياسي، تأكيد بيش از حد برورزش به منظور بازداري ازكار وتلاش وسازندگي وابزار قرار دادن ورزشكاران وقهرمانان)

4. بهره برداري از روشنفكران وغربگرايان خودباخته، به عنوان عمله استعمار وبلندگوي فرهنگ بيگانه

5. استفاده ابزاري اززنان ودختران دراجتماع وفيلم هاي مبتذل، مجلات نامناسب و...

6. استفاده از فنون وتكنولوژي هاي پيشرفته ارتباطي وانتقال ابتذال وفساد به جوامع مورد هجوم

7. استفاده ابزاري از سازمانها، نهادها وبنيادهاي بين المللي ومنطقه اي درمحكوميت كشور وقوم مورد هجوم واسميت بخشيدن به حاكميت وسلطه فرهنگي وسياسي خود برآن قوم.

8. استفاده از مواد مخدر ومنكرات، مسكرات، مواد تهييج كننده قواي جنسي وتوزيع ارزان وفراوان دربازار.

ب ـ روشها :

1. تضعيف باورها واعتقادات مذهبي

2. تحريف گرايشهاي معنوي

3. تخريب ونفي هويت ملي

4. ايجاد گسستگي تاريخي (تخريب گذشته تاريخي)

5. طرد الگوها واسوه هاي خودي

6. تخريب وترور شخصيتهاي خودي

7. گسترش روحيه غربگرايي وغرب زدگي

8. تقويت روشنفكران ـ نخبگان وابسته

9. ايجاد جريانهاي انحرافي وتفرقه هاي قومي

10. ترويج خط وزبان بيگانه

11. خبرپردازي وتصوير سازي

12. ترويج فساد وفحشاء ومنكرات

13. استفاده از مذهب عليه مذهب (معرفي اسلام آمريكايي بجاي اسلام ناب)

14. متهم كردن كشور ودولت به ضديت با حقوق بشرو...

15. ترويج روحيه تجمل گرايي واشرافي گري

مهم ترين علل و ريشه هاي تهاجم فرهنگي به جمهوري اسلامي عبارتند از :

1- احياء واعتلاي انقلاب اسلامي درايران وجهان

2- به چالش كشيدن نظام سلطه جهاني توسط انقلاب اسلامي

3- مطرح شدن جمهوري اسلامي به عنوان كشور كانوني اسلام درجهان

4- ناكامي درشكست جمهوري اسلامي از طريق تهاجم نظامي، محاصره اقتصادي وسياسي و...

راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي يا ايجاد مقاومت فرهنگي :

1- حفظ وتعميق ايمان ومعنويت درمردم4

2- تحقق عدالت اسلامي، حفظ ارزش ديني، تأمين رفاه، سعادت، خوشي، صلح وامنيت همگاني درسايه ايمان وحاكميت ارزشهاي الهي

3- هوشياري وبيداري درمقابل انحرافات جامعه

4- احياي فريضه مقدس ومبارك امر به معروف ونهي ازمنكر به طور صحيح ودرست

5- باور عميق مسؤلان ومردم به توانايي وكارآمدي نظام دراداره درست وصحيح جامعه واجتناب ازيأس ونااميدي و...

6- تلاش، پشتكار وجديت گسترده درعرصه هاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و...

7- تجلي نظام ارزشي درمنش ورفتار مسؤلان ومديران بخشهاي مختلف

جهت اطلاع بيشتر درباره تهاجم فرهنگي مي توانيد به كتب زير مراجعه بفرماييد :

1.فرهنگ ومقاومت فرهنگي، مهدي نويد

2. فرهنگ وتهاجم فرهنگي، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري

3. فرهنگ برهنگي وبرهنگي فرهنگي، دكتر حداد عادل

4. جنگ فرهنگي عليه انقلاب اسلامي، دكتر جواد منصوري

5. علل گرايش به ماديگري، شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.