-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3894 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

من يك دوست صميمي داشتم كه خيلي با هم خوب بوديم، تا قهر مي كرديم زود آشتي مي كرديم، ولي اين دفعه با هم قهر كرديم، من مي خواهم بروم با او دوست بشوم او نمي گذارد يعني آن دوست ندارد كه با من دوست شود چكار كنم؟ چون من خيلي دوست دارم با آن دوست بشوم.خواهر عزيز وگرامي درسؤالي كه مطرح كرده ايد مشخص نيست دوست مزبور از كدام صنف است. آيا از صنف سؤال سوم است كه علاقه شديد به او مانع درس خواندن شما شده است يا از صنف خودتان. اگز از جنس ديگر است نوع رفتار شما بايد متفاوت با دوستان هم جنس باشد.

دربين دوستان هم جنس كمتر مسأله فريب وكلك مطرح است ولي درغير هم جنس از اين مسايل فراوان يافت مي شود. شما با توجه به تحصيلات ومقطع سني كه داريد درابتداي بلوغ جنسي قرار داريد ودر اين سن عشق به جنس مخالف در وجود نوجوانان بصورت آتشين زبانه مي كشد وچندان هم از استحكام عقلي برخوردار نيست و غالباً از روي عاطفه واحساس صرف است ولي به مرور پايه هاي عقلاني مي يابد ولي عشق اوليه ماندگار است وتشعشعات عقلي مي تواند آنرا محو نمايد لذا بايد مراقب بود عشق هاي آتشين اوليه بر اساس احساس وفقط دوست داشتن استوار نشود بلكه از جنبه عقلي نيز مورد توجه قرار گيرد بخصوص از بزرگترها كه تجارب فراواني دارند و در تصميم گيري در زبانه هاي عشق نوجواني گرفتار نيستند، كمك گرفته شود. فكر بكنيد و تصميم بگيريد اگر او از شما بريده است طبعاً به شما علاقه ندارد وكسي كه علاقه نداشته باشد لياقت دوستي ندارد.

واما اگر منظور شما خواهر محترم از دوستي، دوستي باهمنوع وهم جنس است،در اين صورت برخورد شما با دوستي با جنس مخالف متفاوت بايد باشد. شمابايد ابتدا سعي كنيد علت ومنشأ قهر را پيدا كنيد اگر مقصر بوده ايد ضمن عذرخواهي علني سعي كنيد خطاي خودتان را جبران كنيد واگر مقصر نبوده ايد بررسي كنيد چه عاملي موجب قهر شده است، آيا كسي يا كساني بين

شما اختلاف ايجاد كرده اند وشما را نسبت به هم بدبين ساخته اند و...

خلاصه بايد علت يابي كنيد ومرحله بعد سعي كنيد علت را از ميان برداريد و سپس با صداقت تمام واز روي محبت وبدون كمترين توهين واهانت وزخم زبان و باروي گشاده با او مواجه شويد به او كمك و خدمت كنيد. دلش را بدست آوريد البته به گونه اي كه احساس باج دهي نشود، تلاش كنيد رابطه دوستانه ومحترمانه وخالي از بغض و بددلي وكينه و...برقرار سازيد. سعي كنيد بطور عملي درك كند شما او را دوست داريد ودوست واقعي او هستيد. دوستان واقعي براي يكديگر مي ميرند چه رسد به اينكه با كوچكترين چيزي ازهم قهر كنند وجدا شوند. توقعات خودتان راكم ومعقول نماييد. از دوستي هاي ديگري اگر داريد كه ايشان رانگران مي سازد دست بكشيدو روراست وصادق باشيد اگر مي گوييد بهترين دوست شماست در عمل نشان دهيد نه فقط در زبان، ولي عمل شما خلاف آنرا ثابت كند.

درست است كه تنهايي از سخت ترين مصائب انسان است و جوانان بيش از ديگران به دوستي پاي بند هستند ولي بايد توجه داشته باشيد كه به افراط كشيده نشويد.

دوستي افراطي توأم با احساسات در دختران جوان بيش از پسران است. لذا سعي كنيد عوامل مؤثر در ايجاد دوستي وقهر وآشتي را بيابيد وپس ازآن درصدد راه حل مناسب برآييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.