-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38976 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت امام در جملهاي فرمودهاند: تاكنون تفسير براي كتاب خدا نوشته نشده است. با توجه به اين كه تاكنون بيش از هزار دوره تفسير براي قرآن كريم نوشته شده است، به اين تفسيرها نميتوان تفسير گفت؟ آيا روايات و تأويلهايي كه از امامان رسيده، تفسير نيست؟

چند نكته شايان توجه است:

1. جملة ياد شده در پرسش برداشت نويسنده مقالهاي است كه سخنان حضرت امام; را دربارة قرآن و تفسير آن جمعآوري و در مجلة گلستان قرآن چاپ كردهاند.

2. از مطالعة مجموع سخنان گهربار حضرت امام خميني; برداشت ميشود كه ايشان تفسيرهاي موجود را كه بالغ بر چندين هزار جلد است نفي نميكنند; بلكه ميفرمايند: هدف از نزول قرآن كريم، ارتباط دادن انسان با خدا است كه متأسفانه در تفسيرهاي موجود كمتر به اين هدف تربيتي پرداخته شده است. توضيح اينكه:

قرآن كريم، از جنبههاي گوناگون نياز به تفسير (كشف معناهاي نهفته) دارد.اين كتاب شريف از جهت بلاغت، فصاحت، ادبيات، علوم روز، تاريخ، عرفان و... مجموعهاي ناشناخته است. كشف اين مجهولها و شناسايي آنها به مردم و علاقهمندان نياز به افرادي برجسته، توانمند و آگاه دارد.

حضرت امام خميني ميفرمايند: همة اين تلاشها به جاي خود قابل ستايش است; منتها ما بايد ببينيم كه هدف واقعي از نزول قرآن چيست؟ آيا هدف از آن، تنها بيان اعجازش به مردم، و شگفتيهاي علمي به مردم و جز اينها است يا فراتر از آنها؟ نزول قرآن هدف ديگري دارد. به طور حتم هدف از نزول قرآن كريم، اين موارد نيست; بلكه هدف واقعي از نزول قرآن، هدايت و تربيت مردم است كه متأسفانه در تفسيرها كمتر به اين مهم، پرداخته شده است و هنوز براي فعاليت در اينباره فضا باز است.

3. هر چند روايت هايي از پيشوايان معصوم: در تفسير آيات به ما رسيده است; ولي اولاً: دربارة همة آيات تفسيرهاي روايي به ما نرسيده است; ثانياً: خود اين روايات نيز، نياز به تفسير و توضيح دارد تا براي همگان قابل فهم باشد كه اين به عهدة عالمان دين و دانشمندان علوم و معارف قرآن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.