-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3900 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1- چرا اينقدر دربارة آقاي رفسنجاني مي گويند ثروت اندوزي كرده است، وچندين شركت مهم كشور ازاو وفرزندانش است؟ چرا از خودش دفاع نمي كند؟

2- چرا بانمايندگان مجلس كه دائم از رابطه با آمريكا سخن مي گويند، ويا دروغ به گزارشگران سازمان ملل ميگويند، برخورد نمي شود؟1)1. پخش شايعات دروغ عليه شخصيتهاي مهم انقلاب اسلامي مانند ايشان، شهيد بهشتي، شهيد مطهري وغيره از اوايل پيروزي انقلاب وزمان فعاليت گروهكهاي منافق ومحارب فراوان بوده است. وبا گذشت زمان و روشن شدن حقايق، خاصيت خود را ازدست داده است. ودروغ گفتن زحمت و خرجي هم ندارد .

1. ازنظر وضعيت مالي، به لحاظ وضعيت اقتصادي عمومي درمنطقه رفسنجان كه عموم مردم داراي باغات پسته ومانند آن هستند، وبه لحاظ باغات واملاكي كه به عنوان ارث به ايشان رسيده، از قبل از پيروزي انقلاب هم وضع مالي ايشان بد نبوده است، البته نه درحدي كه دشمنان ومخالفين نظام شايعه مي كنند.

2. چند مرتبه اموال آقاي هاشمي وفرزندانش طبق اصل 142 قانون اساسي توسط ديوان عالي كشور مورد رسيدگي واقع شده، همانطور كه درمورد ساير مسؤلين درجه يك نظام اين كار انجام گرديده، وجاي نگراني وجود ندارد.

2) برابر اصل 84 قانون اساسي هرنماينده اي حق دارد درهمه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر فرمايد؛ وتا وقتي دراين حد باشد، برخورد قانوني وقضائي بدنبال نخواهد داشت. ولي اگر نماينده اي به دنبال ايجاد فتنه ويا زدوبندهاي پنهاني وغير قانوني با كشورهاي خارجي باشد، حتما تحت پيگرد قرار گرفته وبا او برخورد مي شود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.