-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39000 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا سيدي از طرف مادر نيست؟ در حالي كه همة امامان كه فرزندان رسول الله هستند از طرف مادر به آن حضرت ميرسند؟

ريشة واقعي سادات به مفهوم اصطلاحي آن در جامعه اسلامي، به هاشم، جد دوم پيامبراكرمبر ميگردد. هاشم، پدر عبدالمطلب و عبدالمطلب پدر عبدالله، ابوطالب، عباس و حمزه است. عبدالله پدر پيامبر9 و ابوطالب پدر امام علياست. امامان معصوم: همگي از نسل حضرت علي و فاطمههستند; بنابراين به هاشم و نسل پسري و دختري او تا قيامت سيد ميگويند.

دليل اينكه از طريق مادري نيز سيد اطلاق ميشود، آن است كه وقتي هارونالرشيد به امام كاظماشكال ميكرد كه شما از طريق مادر (حضرت زهرا3) متصل به پيامبراكرمهستيد، پس جزء فرزندان پيامبر9 نميباشيد، زيرا نسل دختري، جزء ذريه نيست; پس پيامبر ذريه نداشت تا شما بگوييد ما ذريه و فرزندان رسولالله هستيم، امامفرمودند: حضرت عيسياز طريق مادر متصل به حضرت ابراهيم خليلبود و خداوند در آيه 84 سورة انعام او را از ذرية ابراهيمميداند; پس معلوم ميشود اولاد دختري نيز جزء فرزندان پدري هستند و ما از فرزندان رسولالله9 به حساب ميآييم; بنابراين، به هر كسي كه از نسل هاشم باشد، سيد ميگويند; به همين خاطر، سادات حسني، حسيني، رضوي، علوي و... در جامعه وجود دارند.(نورالثقلين، الحويزي، ج 1، ص 741ـ744، اسماعيليان / مفردات راغب اصفهاني، ص 253ـ254.)

البته اغلب مراجع برخي از احكام مانند خمس و... را درباره افرادي كه از طريق مادر سيد هستند، جاري نميدانند; بنابراين، كساني كه نسل آنها از طرف پدر يا مادر به پيامبر و هاشم برسد از فرزندان پيامبر به حساب آمده و سيد هستند، ولي پارهاي از احكام فقهي مربوط به سادات بنابر نظر بيشتر فقها، مخصوص كساني است كه از طرف پدر به هاشم برسند، و اين به علت روايات اهل بيت است. و همة امامان از جانب پدر به هاشم ميرسند، چون يازده امام فرزند حضرت عليهستند و ابوطالب پدر حضرت علياست و پدر او عبدالمطلب و پدر او هاشم ميباشد، لذا احكام ويژه سادات در مورد آنان جاري ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.