-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرق ولايت مطلقه و ولايت نسبي چيست؟ چرا عدهاي از شيعيان به ولايت مطلقه و عدهاي به ولايت نسبي قائل شدهاند؟ (آيا سند روايي يا عقلي دارند؟)

تفاوت ولايت مطلقه فقيه با ولايت نسبي در گستره و حدود اختيارات فقيه است نسبت به اجراي اوامر حكومتي و اعمال ولايت.

ولايت مطلقه فقيه يعني گستره اختيارات فقيه در عصر غيبت به گستردگي اختيارات پيامبر( و امام معصوم است در اجراي مقررات ديني زيرا مسؤليت و رسالت فقيه در عصر غيبت همان مسؤليت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين ايفاء مسؤليت فوق ميطلبد كه به همان گستردگي اختيارات آنان فقيه نيز داراي ولايت و اختيارات باشد بدون كم و كاست و از اين تعبير به ولايت مطلقه فقيه گرديده است، چنانكه امام خميني( در كتاب ولايت فقيه چنين فرمودهاند (نقل به مضمون) اگر حكم قصاص و ديات و حدود در عصر غيبت و حضور امام معصوم تغيير ناپذير است، ـ و اينچنين نيست كه حد زناكار در عصر پيامبر صد تازيانه و در عصر امام ( 75 تازيانه و در عصر غيبت 50 تازيانه باشدـ و در همه زمانها حكم واحد دارد، اختيارات يكسان نيز ميطلبد. ولايت نسبي و غير مطلقة فقيه يعني چون فقيه، نظير امام و پيامبر از عصمت و ديگر كمالات و فضائل ويژه معصومين برخوردار نيست اختياراتش نيز محدود خواهد بود.

غافل از آنكه اين نظريه موجب تعطيلي مقرراتي ميگردد كه از حدود اختيارات فقيه خارج نمودهاند در حاليكه بيشك مقررات اسلامي تعطيل ناپذير است.

لازم به يادآوري است دارا بودن فقيه در عصر غيبتولايت مطلقه را نه چيزي از مقامات و كرامات و مراتب معصومين( ميكاهد و نه مستلزم همپايگي و تساوي فقيه با امام معصوم و پيامبر است كه نه معقول است و نه ممكن.

براي اطلاع بيشتر به كتابهاي ذيل مراجعه فرماييد:

1. ولايت فقيه، امام خميني(

2. پرسشها و پاسخها،استاد مصباح يزديمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.