-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39081 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اطاعت ازولي فقيه مانند اطاعت ازمعصوم است يا نه ؟

قسمتي از پاسخ چون مربوط به بحث حجيت است دليل نقلي مي خواهد براينكه تصريح برحجت بودن اطاعت ازولي فقيه نمايد . ازجمله روايات مشهور به عصر غيبيت : ام الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواهْْ احاديثنا فانهّم حجّتي عليكم وأنا حجت الله عليهم (1) يعنيدررويدادها وپيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد ، زيرا آنها حجت من برشمايند ومن حجت خدا برآنانم .

فقها ،اين رواهْْاحاديث را به فقهاي عالم وعادل تطبيق مي كنند كه نه تنها حافظ وروايت كننده حديث باشند بلكه اين ويژگيها راهم داشته باشند .

اين دلايل تصريح براين مطلب دارند كهاطاعت ازولي فقيه اطاعت ازمعصوم است .

به روايت ديگري نيز استناد مي كنيم : واما من كان من الفقها ، صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام ان يقلدوه . وعوام بايد ازآنها تقليد كنند.

علاوه براين دلايل نقلي ، حضرت امام (ره) توضيحاتي دارند كه تاحدودي مطلب راازلحاظ عقلي بازوتحليل مي كند.

حضرت امام (ره) مي فرمايند : اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر ازحضرت امير (ع) ، بود، يااختيارات حكومتي امير (ع) بيش از فقيه است ، باطل وغلط است . البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش ازهمه عالم است؛ وبعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است ؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات1)ا كمالالدين ، ج2 ، ص483حكومتي را افزايشنمي دهد . همان اختيارات وولايتي كه حضرت رسول وديگر ائمه ، صلوات الله عليهم ، درتدارك وبسيج سپاه ، تعيين ولات واستانداران ، گرفتن ماليات وصرف آن درمصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختيارات رابراي حكومت فعلي قرار داده است ؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوان عالم عادل است (2)

وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم (ص) وائمه (ع) داشتند ، بعد از غيبت فقيه عادل دارد ، براي هيچ كس اين توهمنبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقائم ائمه (ع) ورسول اكرم (ص) است زيرا اينجا صحبت ازمقام نيست ؛ بلكه صحبت ازوظيفه است . ولايت يعني حكومت واداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس ، يك وظيفه سنگين ومهم است ؛ نه اينكه براي كسي شأن ومقام غير عادي به وجود بياورد واورااز حد انسان عادي بالاتر ببرد . به عبارت ديگر ، ولايت مورد بحث ، يعني حكومت واجرا واداره ، برخلاف تصوري كه خيلي ازافراد دارند امتياز نيست بلكه وظيفه اي خطير است . (3)

همچنين آيت الله مصباح يزدي دراين زمينه مي فرمايند : خود معصومين (عليهم السلام ) راهكار مناسبي دراختيار شيعيان گذاشته بودند وآن اينكه درمواردي كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد وحاكم رسمي جامعه حاكمي غير شرعي است ، به كساني مراجعه كنيد كه عارف به حلال وحرام باشند . ودرصورت مراجعه به چنين شخصي حق نداريد ازحكم وداوري او سرپيچي كنيد اين كار رد امام معصوم است ورد امام معصوم درحد شرك به خداست . فقيه دراصطلاح امروز همان شخصي است كه درروايات باتعبير عارف به حلال وحرام وامثال آن معرفي شده است . باتوجه به مطالب فوق مي توان برولايت فقيه درزمان غيبت چنيناستدلالي آورد كه : اگر درزمان حضور معصوم ، درصورت دسترسي نداشتن به معصوم وحاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است ، درزماني كه اصلا معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است . . . . . به طور خلاصه بايد گفت : اولا فقيه داراي ولايت تكويني نيست ؛ ثانيا: ولايت مطلقه فقيه ، همان اختياراتمعصوم است ومستلزم تغيير دين نيست ؛ ثالثا : اصل ولايت فقيه راهيچفقيه شيعي منكر نشده است ؛ رابعا اختلاف فقها درولايت فقيه ، به تفاوت نظر آنان دردامنه اختيارات است ، نه اصل ولايت (4) مجموع دلايل نقلي وعقلي كه درباب حجيت بيان شدنشان مي دهد كه مايك ضرورت غير قابل انكاري رااحساس مي كنيم وآن اداره حكومت است .جميع اختيارا تي كه امام معصوم درحكومت دارد ومبتني برقوانين واحكام است بصورت مشترك تشريح شده وبراي امام معصوم ياغير معصوم قوانين واحكام اسلام تغيير نمي كند . حدود مجرمين وخلافكاران ، قوانين تقسيم بيت المال همه احكامي الهي هستند كه آيين دين محسوب مي شوند . درزمان امام معصوم دقيقا همان چيزي اجرا مي شود كه درزمان پيامبر (ص) بوده و حكومت درزمان غير معصوم و ولايت فقيه به اجراي همان آيين نيازمند است .

وجود ولي فقيه دررأس حكومت به نظامحكومت اسلامي مشروعيت مي بخشد وتمام اختياراتي كه ازحيث تشريعي براي اداره حكومت لازم بوده ودرزمان معصوم تحقق داشته است براي ولي فقيه هم ثابت است وهيچ تفاوتي هم نميكند

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.