-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39244 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عده اي مي گويند 25 سال خانه نشيني حضرت علي( بخاطر اسلام و مسلمين بود يعني آيا حضرت مصلحت انديش بود؟با عرض سلام و پوزش از تأخير در ارسال پاسخ شما پرسشگر گرامي!

بررسي حوادث و وقايع پس از رحلت رسول خداr، معلوم مي دارد، كه اميرالمؤمنين علي( در برخورد با اين حوادث و مصائب، بهترين طريق را در پيش گرفته. به گونه اي كه صلاح و مصلحت اسلام و امّت اسلامي را در اولويّت قرار داد. اصولاً در مقام تعارض ميان دو موضوع، همواره بايد اهمّ را بر مهمّ مقدم داشت.

پس از رحلت رسول خدا( ، امام علي( بين دو مشكل و مسألة سخت قرار داشت : يكي دفاع از خلافت خويش با آن همه دلايل محكم، كه حق او بود؛ و ديگري فتنه و طغيان افراد سركش معروف، جوي كه منافقان مدينه بوجود آورده بودند، اوضاع اعراب اطراف مدينه كه در كفر و نفاق بودند، به گونه اي كه حدود و احكام خدا را نمي دانستند، اعلام ارتداد از سوي طائفه هايي از اعراب، حقد و كينه اي كه گروهي از صحابه نسبت به شخص علي( ، بواسطه جايگاه و منزلت او نزد خدا و رسولش( داشتند، وحشت عرب از اوامر و نواهي و سختگيريهاي علي( ، در اجراي حدود و احكام الهي، و رعايت عدالت ميان فقير و غني و ضعيف و نيرومند، و خطر روميان و حتي سران ايران كه سخت در كمين بودند، و با بغض و دشمني به اسلام نگاه مي كردند، و ميخواستند كه اساس اسلام را از ريشه درآورند، و انتقام خود را بگيرند.

مجموعه همة اينها چنان اوضاع و احوال را مشوّش و تهديدآور كرده بود، كه در صورت بروز اختلاف ميان مسلمانان، به هر بهانهاي، كيان اسلام از هم مي پاشيد، و آثاري باقي نمي ماند. در چنين هنگامه اي، توجه آن حضرت به امر دين و نجات اسلام معطوف گرديد؛ و حق خود را كه همان خلافت و رهبري پس از پيامبر( بود، فداي حيات اسلام عزيز كرد. و از خلافت كنارهگيري كرد. چرا كه مي دانست دنبال خلافت رفتن، سرزمين اسلامي را دچار هرج و مرج و دو دستگي خواهد كرد، و حتي جنگهاي خونين داخلي را دامن خواهد زد، و زمينه را براي نفوذ و سلطة گروههاي معاند و كينه ورز مهيّا خواهد ساخت. لذا بقاي اسلام و مصلحت عموم مسلمانان را بر حق شخصي خويش مقدم داشت، و از بدست آوردن خلافت خودداري كرد، و آخرت را بر دنيا ترجيح داد.

با اين حال براي اينكه حق خويش را حفظ كند، و در برابر كساني كه از او روي برگردانيده بودند، حجت داشته باشد، و مخالفت خود را با عملكرد شورا و خليفه وقت ابراز كند، در خانه نشست و بيعت نكرد. و اين خود نوعي مبارزه بود، تا اينكه او را با زور و جبر براي بيعت بردند. اگر امام علي( با اختيار خويش و فوراً بيعت مي كرد، حجتش تمام نبود، و شيعيانش دليلي برخلافت او نداشتند.

حيات و بقاي اسلام و مسلمين، و دور بودن جامعه مسلمين از تشنج و چند دستگي، بقدري نزد اميرالمؤمنين( داراي اهميّت بود، كه حتي زماني كه تشخيص داد كه حفظ اسلام و ردّ تجاوز دشمنان منوط به مسالمت و هماهنگي است، طريق مسالمت را در پيش گرفت. و به خاطر حفظ امت و بقاي دين،صلح با خلفا را برگرفتن حقش مقدم داشت.

با اين وصف، او و فرزندانش و علماي علاقمند به وي، همواره وصاياي پيامبر( را در خصوص حقوق و برتري اهلبيت(، و نيز حقايق دين، متذكر مي شدند؛ و دلايل محكمي را كه در اين زمينه وجود داشت، منتشر مي ساختند.

در اين باره ممكن است شبهه اي به ذهن خطور كند، و آن اينكه خلفا نيز موضوع مصلحت جامعه اسلامي را بهانة عملكردها و تصميم گيريهاي خويش قرار دادند، پس چه فرق است ميان اين دو؟ پاسخ اينست كه فرق ميان مصلحت انديشي خلفا با مصلحت انديشي امام علي( ، از زمين تا آسمان است؛ مصلحت انديشي خلفا، در جهت حفظ مقام و موقعيت خود و اطرافيانشان بود، تا جايي كه گفتار پيامبر( را نقض، و بدعت را در دين آغاز كردند؛ به گونه اي كه در متن احكام الهي تصرف كردند، و به صلاح ديد خود تغيير دادند اما مصلحت انديشي امام علي( ، حفظ مقام و موقعيت خويش نبود، فدا نمودن خود و موقعيتش بود، كه براي بقا و حيات اسلام عزيز؛ بدعت نبود، زنده كردن ارزشها، و اجراي احكام و قوانين معطّله بود. خشنودي اطرافيان نبود، بلكه رضاي خدا در كار بود.

منابع و مآخذ:

1. شيعه دراسلام، علامه طباطبايي

2. رهبري امام علي از ديدگاه قرآن و پيامبر، سيد شرف الدين، ترجمه محمدجعفر امامي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.