-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39322 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا رشد اهل تسنن از اهل تشيع در دنيا بيشترند آيا اين به علت كم كاري ماست يا تبليغات نادر است؟

رشد جمعيت بيشتر برادران اهل سنت نسبت به شيعيان عمدتاً معلول عوامل تاريخي و سياسي است. پس از رحلت پيامبر اكرم در دوران خلفاي سه گانه و نيز پس از شهادت امام حسين تا قبل از حكومت صفويه در ايران غالب كشورهاي اسلامي توسط حكومتهاي لني مذهب اداره شده است. دولتهاي شيعه كه قبل از حكومت صفويه در مناطقي مثل شمال ايران، سبزوار و ... تشكيل شده است يا از استقلال برخوردار نبودهاند مثل حكومت شيعه علوي آل بويه در شمال ايران اين حكومتها گرچه شيعه بودهاند ولي از استقلال برخوردار نبودهاند و تحت زعامت كلي خلافت عباسي قرار داشتهاند. حكومت سربداران كه اولين حكومت شيعه است و در سبزوار فعلي تشكيل شده است پس از ايلخانان دامنه حكومتشان از حد سبزوار و شاهرود فراتر نرفته است و حال آنكه حكومتهاي سني مذهب در تاريخ اسلام بسيار متعقد و بزرگوار بودهاند خلافت بني اميه خلافت عباسي كه بخش عظيمي از جهان را تحت سيطره خودش داشت اپراتوري عثماني كه بخش وسيعي از جهان مناطق شرق اسلام و بخش وسيعي از غرب را در سيطره خود داشت همه و همه سني بودهاند. در ايران شيعه مذهب شيعي مذهب نيز تا قبل از حكومت صفوي اكثريت مردم سني مذهب بودند. بنابراين دليل عمده گسترش اهل سنت حاكميت گسترده و وسيع آنان از ابتداي پس از رحلت پيامبر اكرم تاكنون بر كشورهاي مختلف اسلامي بوده است بدهي است اينان از رسانهها و امكانات وسيعي نسبت به شيعيان برخوردارند و از سوي ديگر شيعيان به دليل در اقليت قرار گرفتن از امكانات محدودي در ارتباطات برخوردار بودهاند. از سوي ديگر دستهاي پليد استعمار نيز نگذاشته است اين دو فرقه مذهبي به يكديگر نزديك شوند بلكه به انحام گوناگون سعي كردند بين آنها تضاد و تعارض ايجاد كنند و تعصبها را گسترش دهند و مانع از گسترش فرهنگ شيعه در ميان سنيان بشود. طبيعتاً اگر شيعيان خواستند تبليغ كنند، آنها نگذاشتند حتي در بين اهل سنت تا قرن گذشته (14 هجري) مذهب شيعه از مذاهب رسمي اسلامي به حساب نميآمد با تلاش آيت الله بروجردي و ارتباطش با شيخ فقهي مصر مذهب شيعه به عنوان مذهب پنجم در متون الازهر وارد شد و تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.