-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39889 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا هدف وسيله را توجيه مي كند؟ و چرا حضرت ابراهيم(ع) براي ارشاد مشركان با آنان همراه شد؟
توجيه شدن وسيله به خاطر هدف و يا نشدن آن قضيه اي كلي نيست كه بتوان حكم قاطعي براي همه موارد آن نفيا و اثباتا ارايه نمود، بلي مي توان گفت ازديدگاه اسلام در اغلب موارد وسيله نيز بايد مشروع باشد چرا كه تفكيك هدف و وسيله از يكديگر دشوار است ، در عالم ابتلا و امتحان انتخاب وسيله ها هم خود نوعي هدف به شمار مي روند در هر صورت نمي توان براي انفاق كردن ، دزدي كرد و يا براي اصلاح وضعيت معيشتي به هروسيله اي روي آورد .دليل اين مساله هم روشن است ، زيرا روح شريعت وسيماي كلي آن اختصاصاتي دارد كه در صورت توجيه پذير شدن آن به وسيله و هدف چيزي از آن باقي نخواهد ماند ولي نبايد پنداشت اين قاعده كلي و ساري و جاري در همه موارد است . قانون اهم و مهم نيز از اصولي است كه در برخي موارد به ميدان مي آيد .مثلا دروغ مصلحتي در برخي موارد ( مانند حفظ جان و آبرو ) مجاز شمرده شده است ، چون مساله مهم تري در كار است كه عقل و شرع بر اهم بودن آن گواهي مي دهند .البته تشخيص اهم و مهم كاري ساده نيست بلكه نيازمند آگاهي و وقوف برمعيارها و موازين و روح شريعت است و در حقيقت مساله اي اجتهادي است كه بايد منطق ويژه اجتهاد در آن منظور گردد .درباره احتجاج حضرت ابراهيم با ستاره پرستان و همراهي ظاهري با آنان چند نكته قابل توجه است : الف ) در مقام بحث و گفت وگو و براي اثبات بطلان ادعاي طرف مقابل ، دربسياري موارد از اصل موضوعي و مماشات با خصم استفاده مي شود .اين كار دروغ به حساب نمي آيد؛ بلكه روش معمولي براي اثبات حق است ؛چنان كه در مباحثات روزمره ما گاهي به طرف مي گوييم : ( ( فرض مي كنيم اين سخن صحيح باشد ) ) . سخن ابراهيم ( ع ) نيز در مقام اثبات عقايد حق ، فرضي بود براي آن كه بطلان عقايد آنان اثبات شود .اگر به قيدهاي كلام ابراهيم ( ع ) اشاره شود، اين مطلب كاملا روشن مي گردد؛ مثلا درباره بت ها فرموده است : ( ( بلكه بت بزرگ آنها را خرد كرده است ، از آنها بپرسيد اگر سخن مي گويند ) ) . در اين جا سخن ابراهيم ( ع ) معلق بر شرط است ؛ يعني ، اگر سخن مي گويند و اراده اي دارند، آنان چنين كرده اند؟ در مورد خورشيد وماه پرستي نيز شرطي ضمني وجود دارد .ابراهيم ( ع ) به خورشيدپرستان فرمود : ( ( هذا ربي ؛ خورشيد رب من است ) ) ؛ ولي با شرطي كه در پايان كلام عنوان شده ( ( اگر آفل نباشد ) ) ( لا احب الافلين ) و چنين كلامي در مقام مجادله و اثبات مدعا، اساسا دروغ به حساب نمي آيد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.