-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3992 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همهدستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ كداميك از آرمان هاي فوق را مهمتر مي دانيد؟شايد از مباحث و بحثهايي كه در خصوص تقدم و تأخر توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه مطرح شده است، ريشه گرفته است. لابد تقابل و تعارض ديدگاههاي گوناگون افراد، گروهها و احزاب را در اين موارد شنيده و خوانده باشيد. سالهاست كه مسؤولان و گردانندگان قبل و بعد از انقلاب، از توسعه سخن مي گويند.

توسعه فرهنگي يكي از مفاهيمي است كه از سالها قبل در كشورهاي مختلف به كار رفته است و بر نقش دولتها در حوزه فرهنگ تأكيد شده است. برخي به توسعه سياسي قبل از موارد ديگر تأكيد كرده و برخي بر توسعه اقتصادي قبل از توسعه سياسي پاي فشردهاند و برخي توسعه فرهنگي را مطرح كرده اند.

اما سالهاست كه عده اي معتقدند توسعه بايد همه جانبه باشد. از جمله سند نهايي كه در اولين ميزگردي كه در سال 1967 با شركت كارشناسان بيست و چهار كشور به همّت يونسكو تشكيل گرديد آمده است :

توسعه فرهنگي بايد اكنون به پيشرفت تكنولوژيك و علمي برسد و همراه با آن گام بردارد. توسعه فرهنگي بايد به تدريج در تمامي سياستهاي توسعه در امتداد سياستهاي مربوط به فعاليّتهاي آموزشي و علمي جاي خود را بيابد.(1)

در همين ميزگرد اظهار شدكه توسعه اقتصادي و اجتماعي بايد در دست توسعه فرهنگي به پيش برود. جريان پيشرفت اقتصادي به طور كلّي در حوزه فرهنگي منعكس مي گردد و فعاليّت فرهنگي انگيزانندة زندگي اقتصادي است. (2)

در دولت جديد ايران نيز در سالهاي اخير اين مباحث بصورت روشنتر و جدّي تر مطرح شد و برخي بر تقدم توسعه سياسي تأكيد ورزيدند، در حالي كه برخي بر تقدم توسعه اقتصادي تكيه مي كردند. موضع رسمي دولت توسعة همه جانبه بود و اين موضعي منطقي و درست است كه سالهاست توسط انديشمندان و متفكران ابراز شده است. مثلاً اگر بر توسعة اقتصادي و عدالت اجتماعي و ... تكيه بشود، ولي ساختار سياسي متناسب با آن ايجاد نشود، قطعاً توسعة اقتصادي و تعميم عدالت اجتماعي و رفع ظلم و تبعيض و فقر و ناداري و كاهش تضاد و شكاف طبقاتي محقق نخواهد شد. متفكران، انديشمندان و نويسندگان غربي، يكي از دلايل سقوطرژيم شاهنشاهي را نداشتن ساختار سياسي متناسب با توسعة اقتصادي و وجود حاكميّت اقتدارگرايانه و سلب آزاديها ميدانند.(3)

و اگر توسعة سياسي صورت گيرد و ساختارهاي دموكراتيك در جامعه ايجاد شود، و آزاديهاي فردي و گروهي رواج و رونق پيدا كند، ولي از توسعة اقتصادي و رفع فقر و محروميّت خبري نباشد، توسعة سياسي و آزاديها نيز مفيد نخواهد بود. كسي كه در بند نان نباشد، چگونه مي تواند به سرنوشت سياسي و حاكميت و ... بيانديشد و ...

و اگر توسعة سياسي يا اقتصادي مدّنظر قرار گيرد، ولي از توسعة فرهنگي و افزايش آگاهي و دانش و سواد و ... خبري نباشد، از آزاديها سوءاستفاده خواهد شد و افراد فاقد فرهنگ از آزادي به طريق نامطلوب بهره خواهند برد و چه بسا وجود آزادي براي جامعه مضر باشد و افراد با سوءاستفاده از آزاديهاي فردي و اجتماعي،خسارات و لطمه هاي جبران ناپذيري به جامعه وارد كنند. وقتي عقب ماندگي و فقر فرهنگي وجود داشته باشد، از تواناييهاي اقتصادي نيز در جهت مطلوب بهره برداري نخواهد شد و به جاي رفع ظلم و تبعيض و فقر، به احتكار و كنز ثروت و سرمايه روي خواهند آورد.

برادر بسيار عزيز و مهربان، بنابراين در ميان آرمانهاي فوق، آزادي، استقلال و معنويّت (فرهنگ)، بصورت توأمان با هم خوب است. اگر فقر در ميان باشد، ايمان از ميان مي رود و گفته اند لامعاش لمن لا معادله (كسي كه معيشت وي تأمين نشود ايمان خود را از دست خواهد داد.) كسي كه احساس آزادگي و آزادي نداشته و ذليل و خوار بشود، احساس هويّت و شخصيّت نخواهد كرد و براي ديگران (مظلومان و ...) نيز شخصيّت قائل نخواهد شد و آنان را به بردگي و بندگي خواهد كشيد. كسي كه مورد اذيّت و آزاد و تحقير قرار گيرد، متقابلاً ديگران را مورد تحقير قرار مي دهد. كسي كه از لحاظ معيشت تأمين شده باشد و از آزادي و اختيار برخوردار باشد، ولي فاقد ايمان و معنويّت باشد، از آزادي و توان اقتصادي خودش سوءاستفاده خواهد كرد و در جهت استثمار و استعمار و به بردگي كشيدن و ظلم و تعدي و اجحاف و احتكار و ... تلاش خواهد كرد. ملاحظه مي كنيد كه همة موارد به يكديگر وابسته است، لذا شعارمردم ايران در دوران مبارزات انقلابي عليه رژيم شاهنشاهي، عبارت بود از : استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي همان سه آرماني كه شما در سؤال مطرح كرده اي. بنابراين نمي توان هيچكدام از آرمانهاي فوق را بر يكديگر مقدم داشت. همه با هم لازم و ضروري است و براي تحقق آنها به صورت توأمان بايدتلاش و كوشش وافر نماييم. به اميد نتيجه، با همّت شما جوانان عزيز وبرومند و فرهيختگان والامرتبه و دانشمندان جوان.

سرافراز و پيروز باشي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. توسعة فرهنگي، (مجموعه مقالات) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381، ص10

همان

2. از جمله رجوع كنيد : توطئه در ايران، نوشته سايروس ونس و برژينسكي ؛ و گروگانگيري در ايران، نوشته پير سالينجرمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.