-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(804)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39922 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

نامهاي شهداي كربلا چيست
در كتب مقتل و

كتابهايي كه تاريخ

سيدالشهدا

اباعبدالله الحسين(ع)

و ياران با وفايش را

نگاشتهاند تعداد

شهداي كربلا اكثراش

بيش از هفتاد و دو نفر

نوشتهاند. لذا براي

آشنايي شما با اسامي

اين شهدا مشهورترين

قول را انتخاب و

برايتان ذكر مينماييم.

1 - حضرت اباعبدالله

الحسين(ع);

1 - عليبنالحسين،

علياكبر(ع);

1 - عبداللهرضيع،

علياصغر(ع);

1-عباسبنعلي،

ابوالفضل(ع);

1 - عبدالله بن

علي(ع);

1 - عثمان بن

علي(ع);

1 - محمد بن علي(ع);

1 - مجمع بن عبدالله

;

1 - جعفر بن علي(ع) ;

1 - برير بن خضير;

1 - ابوبكر بن علي ;

بن

1 - عمرو بن قرظ

كعب انصاري ;

1 - محمد بن علي ;

1 - ابوالحتوف بن

الحارث;

1 - عباس الاصغر;

1 - نافع بن هلال;

1 - محمد بن عباس بن

علي;

1 - ابوالشعثا كندي;

1 - قاسم بن

الحسن(ع);

1 - مسلم بن عوسجه

;

1 - ابوبكر بن

الحسن(ع);

1 - حر بن يزيد

رياحي ;

1 - عبدالله بن

الحسن(ع);

1 - حبيب بن مظاهر;

1 - حسن بن الحسن;

1 - سعد بن حارث ;

1 - عون بن عبدالله بن

جعفر;

1 - سعيد بن عبدالله

حنفي ;

1 - محمد بن عبدالله

بن جعفر;

1 - ابو ثمامه

صيداوي;

1 - عبيدالله بن عبدالله

بن جعفر;

1 - سلمان مضارب;

1 - قاسم بن محمد بن

جعفر بن ابي طالب;

1 - زهير بن قين بجلي

;

1 - عبدالله بن مسلم

بن عقيل;

1 - حجاج بن مسروق

الجعفي ;

1 - محمد بن مسلم بن

عقيل;

1 - يزيد بن مغفل

جعفي;

1 - جعفر بن عقيل;

بن اسعد

1 - حنظل

شباحي ;

1 - عبدالرحمن بن

عقيل;

1 - عباس بن ابي

شبيب ;

1 - محمد بن ابي

سعيد بن عقيل;

1 - شوذب بن عبدالله

;

1 - عبدالله بن عمير;

1 - جون بن ابي

مالك;

1 - سيف بن الحارث;

1 - عبدالرحمن

الارحبي;

1 - مالك بن عبدالله;

1 - غلام تركي ;

1 - عمر بن خالد

الصيدواي;

1 - انس بن حارث ;

1 - سعد مولاي

عمرو;

;

1 - عبدالله بن عرو

1 - جابر بن الحارث;

1 - عبدالرحمن بن

عروه;

1 - عمرو بن جناده;

1 - وهب بن حباب

كلبي;

1 - واضح التركي;

1 - حبش بن قيس بن

سلمه ;

1 - رافع بن عبدالله;

1 - زياد بن عريب;

1 - يزيد بن تبيط;

بن صلت;

1 - عقب

1 - بكر بن حي;

1 - قعنب بن عمر;

بن مالك;

1 - ضرغام

1 - انيس بن معقل;

1 - مجمع بن زياد;

;

بن ابي قر

1 - قر

1 - عباس بن مهاجر;

1 - عبدالرحمن بن

عبدالله اليزني ;

1 - يحيي المازني;

1 - منجح ;

1 - سويد بن عمرو.همچنين مورخين

نوشتهاند كه در حمله

اول تعدادي از ياران

ابي عبدالله الحسين

بشهادت رسيده. ((ابن

شهر آشوب)) شهداي

حمله اول را چهل نفر

دانسته ولي نام 28 نفر

آنها را در كتابش ذكر

نموده وليكن مرحوم

سماوي در كتاب

((ابصار العين)) نام

چهل نفر را به قرار

ذيل ذكر نموده است:

- ادهم بن اميه;

- عامر بن مسلم;

بن سعيد;

- امي

- عبدالله بن

بشير;

- بشر بن عمر;

- عبدالله بن يزيد

;

- جابر بن حجاج;

- عبيدالله بن

يزيد;

- حباب بن عامر;

- عبدالرحمن بن

عبدالرب ;

بن علي;

- جبل

- عبدالرب بن

مسعود;

بن كعب;

- جناد

;

- عمر بن ضبيع

- جندب بن

حجير كندي;

- عمار بن حسان;- جوين بن مالك;

- عمار بن سلامه

;

- حارث بن امري

القيس ;

- قاسم بن حبيب

الازدي ;

- حارث بن بنهان;

- قاسط بن زهير ;

- حجاج بن بدر;

- كردوس بن

زهير;

- حلاس بن

عمرو;

بن عتيق;

- كنان

- زاهر بن عمرو;

- مسلم بن كثير;

- زهير بن سليم;

- مسعود بن

حجاج;

- سالم(غلام عامر

بن مسلم);

- مقسط بن زهير;

- سالم بن عمرو;

- نصر بن ابي

نيزر;

- سوار بن ابي

حمير;

- نعمان بن عمرو

الراسبي;

- شبيب بن

عبدالله;

- نعيم بن

عجلان;

- عائذ بن مجمع;

- زهير بن بشر

الخثعمي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.