-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1336)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(803)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(668)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39931 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا درصدراسلام طبقه اي به نام روحانيت وجودداشت ويا از قرن 7و8به تدريج علماي اسلامي به صورت طبقه اي خاص ظهور كردند علت آن چيست؟
در مورد «طبقه روحانيت» اول بايد مقصود از طبقه را روشن كرد. الف) اگر مقصود از آن طبقه ممتاز اجتماعي باشد هم چنان كه در مورد روحانيون زرتشتي پيش از اسلام وجود داشته و يا در مورد كشيشان و پاپ هاي مسيحي در دوران حاكميت كليسا بوده چنين چيزي هيچ گاه در جهان اسلام وجود نداشته و ندارد. بلكه روحانيون مانند ديگر طبقات اجتماعي و داراي شرايط و حقوق اجتماعي مساوي مي باشند. ب) اما اگر مقصود از طبقه اين باشد كه كساني صرفا به امر آموزش و تحقيق در معارف ديني و تبليغ آنها بپردازند و به عنوان گروهي مشخص در جامعه شناخته شوند طبيعي است اين يك روند تدريجي در تاريخ داشته. هم چنان كه در بسياري از علوم يا شوءون ديگر اجتماعي چنين است. مثلا در قرون اوليه اسلام نظاميان گروه خاصي از مردم با سازمان و ارگان مشخص و لباس معين نبوده اند ولي تدريجا با گسترش و پيچيدگي يافتن نهادها و سازمان هاي اجتماعي نيروهاي مسلح نيز سازمان و هيأت ويژه اي يافته اند. همين طور است مسأله روحانيت. زيرا در عصر ائمه(ع) تا زمان امام سجاد(ع) ژرف كاوي هاي دقيق در معارف ديني انجام نمي شد و با تأسيس حوزه علمي امام صادق(ع) و امام باقر(ع) كم كم معارف ديني رنگ تخصصي به خود گرفت و تدريجا شخصيت هاي برجسته اي براي اين امور آماده شدند. افزون بر آن پس از عصر غيبت رسالت معرفي و تبليغ دين و پاسخ به انبوه پرسش هاي ديني و دين شناختي يكسره بر دوش عالمان ديني نهاده شد. بنابراين ايجاب نمود كه اشخاصي هم خود را در تمام عمر مصروف اين گونه امور سازند و از طرفي به گونه اي در جامعه شناخته شوند تا براي مردم در شرايط و اماكن مختلف قابل شناسايي و مراجعه باشند. در اين راستا آنان شبيه ترين لباس به پيامبر اكرم(ص) را برگزيدند تا هم معرف آنان به تناسب مسوءوليت و رسالت اجتماعي شان باشد و هم از معنويت آن خود نيز بهره مند گردند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.