-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3996 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به خاطر يك بنده خدايي كه نمي توانم برايتان بنويسم دو تا دشمن دارم و نمي دانم چه كار كنم؟چه خوب بود بدون اينكه اسم فرد را مي نوشتي، چگونگي دشمن پيدا كردن را بيان مي كردي، تا بهتر مي توانستيم به راهنمايي بپردازيم.

اجمالاً مي گوييم كه دوست داشتن و دشمن داشتن از ويژگي انسانهاست. همة انسانها هم دوست دارند و هم دشمن، و انساني اگر نه دوست داشته باشد و نه دشمن، و يا فقط دشمن داشته باشد، يا فقط دوست داشته باشد، و هيچگونه دشمني نداشته باشد، انسان نخواهد بود. اگر چه وجود چنين افرادي محال به نظر مي رسد. بنابراين دوست و دشمن داشتن از خصوصيات بشري است، و جاي نگراني نيست. دنيا همين است. آنچه مهم است اين است كه دوستي و دشمني بر پايه هاي درست و منطقي باشد.

البته اين بدان معنا نيست كه ما توصيه كنيم دشمن تراشي كنيد. بلكه مي گوييم هر انسان براي خودش اصول، معيارها و ملاكهايي دارد، و بر اساس آنها با ديگر افراد ارتباط برقرار مي كند، و معاشرت دارد. هر انساني از ويژگيهاي منحصر به خودش برخوردار است، كه با ويژگيهاي ديگران متفاوت است. و نيز هر فردي علاقه ها و سليقه هاي خاصي دارد، كه با ديگران فرق دارد. افراد هم از همديگر توقعات، انتظارات، و خواسته هاي مختلفي دارند، كه گاهي برآوردن اين توقعات، با اصول و معيارها و ملاكهاي انسان سازگار نيست. طبعاً فرد مقابل كه با عدم اقبال مواجه ميشود، بناي ناسازگاري و دشمني خواهد گذاشت. ما موظف نيستيم همة مردم را از خود راضي كنيم، بلكه وظيفه داريم وظايف انساني خود را نسبت به ديگران انجام دهيم. و هر جا چيزي بر خلاف وظايف انساني از ما خواسته بشود، از انجام آن بايد اجتناب ورزيم؛ حتي اگر طرف مقابل ناراحت و نگران بشود.

گاهي فرد مستقيماً از خود ما توقعي ندارد، بلكه ممكن است از ديگري توقع داشته باشد، و فرد مذكور از ما راهنمايي بخواهد، و ما او را از انجام آن باز داريم. در اين صورت، آن فرد با ما دشمن خواهد شد. گاهي نيز ممكن است به خاطر مسائل انساني به فردي كمك كنيم، كه شخص ديگري از اين كمك بدليل دشمني با او ناراضي باشد، و با ما نيز دشمن بشود. در اين صورت، نيز ما مكلّف به انجام تكليف هستيم.

به هر حال، وجود دوست و دشمن طبيعي است، و جاي نگراني نيست. اما گاهي ممكن است دشمن تراشي شده باشد. و هر چقدر تعداد دشمنان كمتر باشند، و تعداد دوستان بيشتر و بهتر است. و براي اين كه با دو دشمن خودت چگونه برخورد كني،لازم لازم مي دانيم حضوري يا تلفني تماس بگيري، و بدون اين كه از فرد اسم ببري، علت دشمني را توضيح دهي، تا بتوانيم راه حلي ارائه كنيم.مـوفــق و سربـلنــد بـاشـي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.