-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8049)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3480)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2356)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2286)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2129)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(2029)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1646)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1353)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(993)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(992)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2285

پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

مورخان نوشته اند: ولادت پيامبر اسلام(ص) در سال 570 و بعثتش در 610 ميلادي رخ داد.

حضرت عيسي(ع): سال ولادتش مبدأ تاريخ شد. او در سي سالگي به رسالت مبعوث شد و سه سال بعد به عقيدة مسيحيان به صليب كشيده شد، سپس زنده شد و به آسمان عروج كرد.

ولي قرآن مي گويد: بدون اين كه به صليب كشيده شود، به آسمان عروج كرد.

فاصله بين بعثت پيامبر اسلام(ص) و ميلاد حضرت عيسي(ع) ظاهراً 570 سال، فاصلة بعثت پيامبر(ص) و بعثت حضرت عيسي(ع) ظاهراً 530 سال، و بين بعثت محمد(ص) و عروج حضرت عيسي(ع) ظاهراً 527 سال است.

توجه: در تاريخ ميلادي اشتباهي رخ داده كه در قرن ششم ميلادي برخي از مورّخان به آن پي برده اند و آن اين است كه ميلاد حضرت مسيح(ع) با تاريخ ميلادي بين چهار تا هشت سال اختلاف دارد.

تولد واقعي حضرت عيسي(ع) چهار تا هشت سال قبل از تاريخ رسمي ميلادي است.

با توجه به اين نكته مي بايست چهار تا هشت سال بر فاصله ها و تاريخ هاي مذكور افزود.[1] ر.ك: غلامحسين مصاحب، دايره الم[عارف فارسي، ج 3، ص 2672 و 2673.

] ر.[ك: همان، ج 2، ص 1790 و 1791؛ جان بي ناس، تاريخ اديان، ص 582 تا 608.

] جان بي ناس، همان، ص 583؛ مصاحب، همان، ج 2، ص 1790.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.