-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40208 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

عليرغم سعه وجودي 14 معصوم (ع) و مطرح نبودن بعد زمان و مكان براي ايشان، چرا پيامبر اكرم(ص) بهجابر سفارش ميكند كه سلامش را به امام محمد باقر (ع) برساند؟
اگر مقداري به عقب بگرديم و تاريخ را مطالعه نماييم متوجه خواهيم شد كه بعد از رحلتپيامبر گرامي اسلام (ص) تمام سعي و تلاش براي از بين بردن احاديث پيامبر (ص) مخصوصاً احاديث سياسي و حكومتيبود و بنياميه بسيار كوشش ميكردند كه خود را به عنوان خليفه بر حق رسولالله (ص) مطرح نمايند، در جايي كههمانطور كه ميدانيد وقتي اسراي كربلا را به شام آوردند مردم شام نميدانستند كه اينان خاندان پيامبر (ص) هستند لذادر آن وضعيت و پس از آن همه تبليغات مسموم بنياميه ـ كه پيامبر(ص) از قبل ميدانستندـ سخن جابر كه يك صحابيبود و به همين جهت او را محترم ميشمردند بسيار مهم و مؤثر بود. بنابراين پيامبر (ص)به جابر فرموده بودند «اي جابر،تو زنده ميماني تا اينكه پنجمين خليفه و وصيّ مرا ميبيني هر گاه او را ديدي سلام مرا به او برسان و او را ببوس.»
و جابر زنده ماند تا سال 57 هـ.ق كه امام باقر (ع) به دنيا آمد و اوضاع به شدت خراب و تبليغات بنياميّه بسيار گستردهبود و كار جابر به عنوان يك صحابي موثق و مورد اعتماد مردم، يك كار ضروري براي معرفي اهل بيت (ع) بود؛ زيرا او بارها امام باقر (ع) را ميگرفت و ميبوسيد و حديث پيامبر (ص) را ميخواند و ميگفت: پيامبر(ص) فرمود: جانشينان من اول علي (ع) دوم حسن (ع) سوم حسين (ع) چهارم سجاد (ع) پنجم محمدباقر (ع) است و تو او را ميبيني و سلام مرا به او برسان و ششم صادق (ع) و ... دوازدهم، نهمينفرزند من از نسل حسين است. اين جملات در آن زمان بسيار بسيار هدايتگر و روشنگر بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.