-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7471)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1551)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1467)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1434)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1119)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1057)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(894)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(859)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(851)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(747)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40234 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

درباره اسامي پيامبر(ص) در بين أهل زمين و آسمان، با ذكر معناي آن اسامي، مفصلاً بحث فرماييد.

در كتاب جناب الخلود كه مفصّل تر از كتابهاي موجود درباره اسامي و القاب و كنيههاي پيامبر گرامي اسلام (ص)، بحث نموده آمده است:

پيامبر اسلام (ص) داراي يكصد و سه لقب بوده كه از آن جمله: مصطفي، حبيب الله، خاتم النبيين، مختار و امّي است.

حضرت محمد(ص) داراي نُه كنيه بود كه از آن جمله: ابوالقاسم(ص)، ابوابراهيم(ص) و ابوالزهرا است.

اسامي پيامبر گرامي(ص) را به نظر مشهور، هزار و يك نام ميدانند، اما اسامي تحقيق شده را دويست و شصت و هشت نام دانستهاند كه اين اسامي بر پنج نوع ميباشد:

1 - اسماء مصرّحه نام هايي كه صريحاً در قرآن كريم موجود ميباشند و آنها را به عدد لفظ أحمد در محاسبه حروف ابجد، پنجاه و سه نام ميدانند.

2 - اسامي و نامهاي غير مصرّحه كه در قرآن مذكور است و شصت و شش نام ميدانند كه اين اسامي نيز به عدد لفظ جلاله در حروف ابجد محاسبه ميگردد.

3 - نامهايي كه در احاديث و روايات با صراحت وجود دارد و سيتا ميباشند.

4 - نام هايي كه با صراحت در احاديث وجود ندارد و رمز بوده و 92 نام ميباشند، طبق مقايسه عدد لفظ محمد(ص) در حروف أبجد.

5 - نام هايي كه در كتب مقدمه سماويّه ذكر شده است كه از نامهاي عربي، پانزده تا و از غير عربي، دوازده نام را ذكر ميكند.

به بعضي از اسامي كه در كتاب جناب الخلود ذكر شده است، اشاره ميكنيم. جهت اطلاع بيشتر ميتوانيد به كتاب مذكور و كتابهاي مربوطه مراجعه نماييد. اين اسامي عبارتند از: حضرت محمد(ص)، احمد(ص) (كه در آسمان به همين نام معروف و ناميده ميشود) محمود، ماجي، عبد، طهن، ياسين، طحوك، قتال، قسيم، نور، شمس، نجم، حامي، سماوتين، قابل، تيّم، واحيد، غليظ، طاب، بلواح، ساوحي، حاويل، عبد، و... كه به أسماء حسني معروف ميباشند.(2) در اين كتاب و كتابهاي ديگر، توضيحي درباره اين نامها ديده نشد.

پينوشتها:

1 - محمد بن محمد مؤمن، جنات الخلود، ج 1، فارسي، چاپ قديم.

2 - محمد جواد نجفي، ستارگان درخشان، ج1، ص 19 - 18، چاپ كتابفروشي اسلامي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.