-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1337)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(821)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(804)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40334 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

سورههاي مكي و مدني يعني چه؟

به سورههايي كه در سرزمين مكه نازل شدهاند، سورههاي مكي و به سورههايي كه در سرزمين مدينه نازل شدهاند سورههاي مدني گفته ميشود.

بيشتر مفسران قرآن ميگويند: معيار مكي يا مدني بودن سورههاي قرآن، هجرت پيامبر مهرباناز مكه به مدينه است. هر سورهاي كه قبل از هجرت نازل شده مكي و هر سورهاي كه بعد از هجرت آن حضرت نازل شده مدني به حساب ميآيد. (حالا فرقي نميكند چه در مكه و چه در مدينه نازل شده باشد.)

بنابراين، از بين سورههاي قرآن هشتاد و شش سوره مكي و بيست و هشت سوره مدني ميباشد; البته درباره ملاك و معيار تشخيص سورههاي مكي از مدني قولهاي ديگري هم هست كه اگر خواستي ميتواني به كتاب: تاريخ قرآن، آيت الله معرفت، ص 49، انتشارات سمت، مراجعه كني.

دانشمندان علوم قرآني و مفسرين براي شناخت آيات مكي و مدني معيارهايي ذكر نمودهاند كه عبارتند از: 1ـ عدهاي معتقدند، آياتي كه قبل از هجرت و يا در راه، قبل از رسيدن به مدينه نازل شده، مكي بوده و آياتي كه بعد از هجرت نازل شده، هر چند در غير مدينه، مدني هستند. 2ـ برخي نيز عقيده دارند، آياتي كه در مكه و حوالي آن نازل شده ـ هرچند بعد از هجرت ـ مكي بوده و آياتي كه در مدينه و حوالي مدينه نازل شده مدني هستند. 3ـ بعضي گفتهاند: آياتي كه اهل مكه را مورد خطاب قرار دادهاند مكي و آياتي كه مردم مدينه را مورد خطاب قرار دادهاند مدنياند. مثلاً: هر آيه كه در آن يَأيّها الناس آمده، مكي و آيهاي كه در آن يـَأيّها الذين ءامنوا آمده مدني است.(التمهيد في علوم القرآن، آيةا... معرفت، ج 1، ص 99 ـ 100، نشر مركز مديريت حوزة علمية قم.)

راههاي شناخت آيات مكي و مدني عبارتند از: 1ـ با مراجعه به سياق آيات و سورههاي قرآن ميتوان به مكي و مدني بودن آيات پي برد. بنابراين، براي فهم اين نكته لازم است شأن نزول آيه و تفسير آن ديده شود.(الميزان، علامه طباطبايي، ج 13، ذيل آية 106 اسرأ، ص 235.) 2ـ با مراجعه به سخنان نقل شده از صحابه و تابعين صحابة پيامبر9، چرا كه اينها از شاهدان نزول بوده و ميدانستند كه چه آيهاي در كجا نازل شده است. 3ـ از طريق ويژگيهاي آيات; كه از نظر محتوي هر يك از آيات مكي و مدني داراي ويژگيهايي هستند. اين ويژگيها عبارتند از: آيات مكي: الفـ بيشتر آيات مكي كوتاه، كوبنده و گاه همراه با سوگند و خطابهاي ناس، بنيآدم و امثال اين واژهها هستند. بـ اكثر آيات مكي در اثبات مسايل اعتقادي و نفي شرك ميباشند. جـ محتوي مسايل اخلاقي هستند. دـ محتوي داستانهاي پيامبران هستند. ويژگيهاي آيات مدني: 1ـ محتوي بسياري از احكام شرعي هستند. 2ـ در رد بر يهود و نصاري نازل شدهاند. 3ـ اوصاف منافقين در اين آيات آمده است. 4ـ جنگهاي پيامبر9 در اين آيات است. 5ـ بيشتر آيات طولاني هستند.(علوم القرآن عند المفسرين، آيتا... معرفت، ص 307 / علوم قرآن، محمدباقر سعيدي، ص 147 و 148.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.