-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40336 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

لطفاً سورههاي مكي و مدني را در دو قسمت جداگانه مرقوم فرماييد.

در ذيل، جدولي ترتيب نزول سورهها طبق تقسيمبندي آيتالله معرفت در كتاب تاريخ قرآن، ص 57، انتشارات سمت، خدمتتان تقديم ميشود.

سورههاي مكي (86 سوره)

ترتيب نزولترتيب موجوداسم سورهترتيب نزولترتيب موجوداسم سورهترتيب نزولترتيب موجوداسم سوره96عَلَق15108كوثر29106قريش

68قلم16102تكاثر30101قارعه

73مزّمّل17107ماعون3175قيامه

74مدّثّر18109كافرون32104هُمَزه

1فاتحه#19105فيل3377مرسلات

111مسد(تبت)20113فلق3450قَّ

81تكوير21114ناس3590بلد

87اَعليَ22112اخلاص3686طارق

92ليل2353نجم3754قمر

89فجر2480عبس3838صَّ

93ضحي2597قدر397اعراف

94شرح2691شمس4072جنّ

103عصر2785بروج4136يسَّ

100عاديات2895تين4225فرقان

سورههاي مكي (86 سوره)

ترتيب نزولترتيب موجوداسم سورهترتيب نزولترتيب موجوداسم سورهترتيب نزولترتيب موجوداسم سوره4335فاطر5834سبأ7321انبيأ

4419مريم5939زمر7423مؤمنون

4520طه6040غافر7532سجده

4656واقعه6141فصّلت7652طور

4726شعرأ6242شوريَ7767ملك

4827نمل6343زخرف7869حاقّه

4928قصص6444دخان7970معارج

5017اِسرأ6545جاثيه8078نبأ

5110يونس6646احقاف8179نازعات

5211هود6751ذاريات8282انفطار

5312يوسف6888غاشيه8384انشقاق

5415حجر6918كهف8430روم

556انعام7016نحل8430روم

5637صافّات7171نوح8683مطفّقين

5731لقمان7214ابراهيم

# در نقل سيوطي سورة فاتحه در روايت ابن عباس نيامده است; لذا آنرا بر اساس روايت جابربن زيد و نيز طبق نصّ مذكور در تاريخ يعقوبي، تصحيح كرديم.(الاتقان، ج 1، ص 25 / تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 26.)

سورههاي مَدَني (28 سوره)

ترتيب نزولترتيب موجوداسم سورهترتيب نزولترتيب موجوداسم سورهترتيب نزولترتيب موجوداسم سوره

2بقره9755رحمان10749حجرات

8انفال9876انسان(دهر)10866تحريم

3آلعمران9965طلاق10962جمعه

33احزاب10097بيّنة11064تغابن

60ممتحنه10159حشر11161صف#

4نسأ102110نصر11248فتح

99زلزال10324نور1135مائدة#

57حديد10422حج1149توبه(برائت)

47محمد10563منافقون

13رعد10658مجادلة

#زركشي، سورة صف را بعد از سورة تحريم و قبل از سورة جمعه و برائت را قبل از مائده و مائده را آخرين سوره قرار دادهاست.(ر.ك: تاريخ قرآن، آيت الله معرفت، ص 8ـ57، انتشارات سمت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.