-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7165)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1307)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(814)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(801)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(666)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(651)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40337 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

دليل مكّي و مدني بودن آيات قرآن چيست; چند سوره از قرآن مكّي و چند سوره مدني است؟

بيشتر مفسران معتقدند كه معيار مكّي يا مدني بودن سورههاي قرآن، هجرت پيامبراكرماز مكه به مدينه است. هر سورهاي كه پيش از هجرت نازل شده، مكي و هر سورهاي كه پس از هجرت نازل شده، مدني به شمار ميرود. (چه در مكه و چه در مدينه نازل شده باشد)

بنابراين 86 سوره، مكّي و 28 سوره، مدني ميباشد; البته راجع به معيار مكي و مدني بودن سورهها، اقوال ديگري هم هست كه جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به: تاريخ قرآن، محمدهادي معرفت، ص 49.

قرآن كريم به صورت تدريجي، يعني آيه آيه و سوره سوره در طول 23 سال بر پيامبراكرمنازل شده است.

دانشمندان علوم قرآني براي نزول تدريجي قرآن حكمتهايي بيان كردهاند كه به برخي اشاره ميكنيم:

1. مردم زمان بعثت پيامبرگرامياسلامجاهل و بتپرست و با احكام و وظايف الهي و قرآني به كلي بيگانه بودند.

اگر قرآن مجيد و احكام و قوانين آن به صورت يك جا بر آنان نازل ميشد، زير بار آن نميرفتند; چنانكه پيامبراكرمچند سال فقط آنان را دعوت به توحيد ميكرد، امّا حاضر نبودند آن را بپذيرند. آنها به آداب و رسومي خوگرفته بودند كه ترك آنها يكباره و عمل به دستورات الهي براي آنان غيرممكن و يا دشوار بود و بايد به تدريج با قوانين آسماني آشنا ميشدند; به همين جهت، خداوند سبحان، قرآن را به تدريج نازل كرد تا مردم، كمكم با قوانين آن خوگيرند و پذيراي آن گردند.(ر.ك: پژوهشي در تاريخ قرآن كريم، دكتر سيدمحمدباقر حجتي، ص 46 ـ 53، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.)

2. در آن هنگام، دين اسلام پايگاه مستحكمي در بين ملتها نداشت و حوادث و پيشامدهاي مختلف باعث ميشد تا در بين مسلمانان ضعف و تزلزل ايجاد شود.

نزول آيات قرآن در مواقع مختلف، باعث پايداري و تقويت روحي و تثبيت قلب پيامبر9 ميشد و نيز موجب ميشد مسلمانان احساس كنند كه همواره مورد عنايت خدا هستند و خداوند، در مواقع مختلف، آنان را با نازل كردن آيات جديد ياري مينمايد.(ر.ك: تاريخ قرآن كريم، آيةالله معرفت، ص 31 ـ 32، سمت، با اندكي اضافات.)

3. هرگاه پيشامدي رخ ميداد و مسلمانان با پرسش و يا مشكلي روبهرو ميشدند، براي راهنمايي و يا رفع مشكل آنان آياتي چند و يا سورهاي نازل ميشد; بنابراين، مناسبتها و پيشامدها و حوادثي كه در زمان پيامبر9 رخ ميداد، اقتضا ميكرد كه قرآن نيز گامبهگامِ همان حوادث نازل گردد.(براي آگاهي بيشتر درباره پاسخ اين پرسش، ر.ك پژوهشي در تاريخ قرآن كريم، سيدمحمدباقر حجتي، ص 46 ـ 53، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.