-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1312)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(851)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(656)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40340 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

با توجه به آية شريفة وجَحَدوا بِها واستَيقَنَتها اَنفُسُهُم ظُـلمـًا وعُلُوًّا...;(نمل،14)، چرا برخي از مردم با اين كه بر خاتم النبيين بودن پيامبر6 يقين داشتند، او را انكار نمودند؟

1. منظور از جحد در آية شريفة ياد شده، انكار كردن چيزي است كه ثبوت آن در دل مسلّم شده و يا اثبات چيزي است كه در قلب، نفي آن به ثبوت رسيده است.

2. با توجه به مفهوم ذكر شده از جحد، در بند قبل، اين كه انسان در جهتي مخالف با باورهاي قلبي خود حركت كند، محال نيست بلكه چنين امري بسيار اتفاق ميافتد.

3. چنين رويكردي دربارة باورهاي قلبي، خاستگاههاي فراواني دارد كه موارد شاخص آن هويپرستي، حركت بر محور منافع مادّي، حسادت و ساير رذايل اخلاقي است.

4. پيام مهّم آية شريفه مورد بحث، آن است كه ايمان، حقيقتي غير از علم و يقين است و ممكن است به دليل جحود و انكار، در عين علم و آگاهي و يقين قلبي، از انسان كفر سر بزند. به ديگر سخن، حقيقت ايمان، تسليم در ظاهر و باطن، هر دو در برابر حق است; از اين رو اگر انسان به چيزي يقين داشته باشد اما در باطن يا ظاهر، در مقابل آن تسليم نباشد، مؤمن نيست بلكه در مسير كفر و جحود حركت ميكند. امام صادقدر ضمن حديثي بدين موضوع اشاره ميفرمايند; آنجا كه به هنگام شمردن يكي از شعبههاي جحود ميگويند: هو ان يجهد الجاهد وهو يعلم انه حق قداستقر عنده; آن عبارت از چيزي است كه انسان آن را انكار كند در حالي كه ميداند حق بوده و نزد او ثابت است.(اصول كافي، ج 2، ص باب وجوه الكفر، ص 287، به نقل از تفسير نمونه، ج 15، ص 412.)

5. آية شريفة فوق، دربارة فرعونيان است. قرآن كريم در اين آيه، انگيزة انكار فرعونيان را دو چيز ميشمرد. ظلم و برتري جوئي. معلوم ميشود خطر دو عامل فوق تا آن حد است كه ميتواند عقيده و يقين قلبي انسان را از تأثيرگذاري در اعمال ظاهري انسان باز دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.