-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2029)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40346 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

برخي معتقدند كه پيامبر اسلامبا وجود اين كه بي سواد بوده; ولي چون تاجر بوده و هميشه در حال سفر بوده است، آوردن كتابي مانند قرآن، با توجه به اين كه به زبان خودش است، كار سختي نبود؟!

يكي از نكات روشن زندگي رسول اكرماين است كه درس ناخوانده و مكتب ناديده بوده است.

شخصي كه درس ناخوانده است، هرگز نميتواند كتابي را از پيش خود بياورد، كه فراتر از زمان است، در همة ابعاد معجزه است و جنّ و انس را به هماوردي و آوردن سورهاي مانند آن، فرا خوانده است. و حتي اگر دانشمندترين فرد عالم بود نيز نميتوانست چنين كاري كند.

پيامبر اكرمتاجر نبوده است، آنچه در تاريخ نقل شده، اين است كه ايشان دو سفر به شام داشته، يكي در دورة نوجواني، همراه عمويش، ابوطالب، و ديگري رفتن به تجارت به نمايندگي از حضرت خديجه!(ر.ك: فروغ ابديت آيت اللّه سبحاني، ج 1، ص 190ـ196، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.)

اگر آوردن قرآن كار آساني بود، كساني كه كارشان تجارت بود،مانند ابوسفيان و... بايد به جاي متّهم كردن پيامبر به ساحر، جادوگر و مانند آن و شكنجه و آزار دادن مسلمانان و به راه انداختن جنگهاي بدر، احد، احزاب و... كتابي همانند قرآن ميآوردند تا با آسانترين راه، پيامبر را شكست دهند.

از اين كه چنين كاري نكردند و راههاي سخت را برگزيدند، معلوم ميشود كه قرآن كلام الهي است نه ساختة پيامبر.

خداوند به پيامبر دستور ميدهد كه به منكران قرآن بگو: اگر در آنچه بر بندة خود نازل كردهايم شك داريد، پس ـ اگر راست ميگوييد ـ سورهاي مانند آن بياوريد، و گواهان خود را ـ غير خدا ـ فرا خوانيد. پس اگر نكرديد ـ و هرگز نميتوانيد كرد ـ از آتشي كه سوختش مردمان و سنگها هستند و براي كافران آماده شده، بپرهيزيد(بقره،23 و 24)

و نيز ميفرمايد: قرآن قطعاً گفتار فرستادهاي بزرگوار است و آن گفتار شاعري نيست كه كمتر به آن ايمان داريد، و نه گفتار كاهني كه كمتر از آن پند ميگيريد. فرود آمدهاي است از جانب پروردگار جهانيان. و اگر او پارهاي گفتهها خود را بر ما بسته بود، دست راستش را سخت ميگرفتيم، سپس رگ قلبش را پاره ميكرديم و هيچ يك از شما مانع از عذاب او نميشد.(حاقه،40ـ47)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.