-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40349 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا پيامبر اكرم، با علم لدني خود از مردم سؤال ميكرد؟

از آيات قرآن كريم استفاده ميشود كه پيامبران: از علم غيب و علوم لدني برخوردار بودند: تِلْكَ مِنْ أَ نبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنت...;(هود،49) اينها از خبرهاي غيب است كه به تو ]اي پيامبر[ وحي ميكنيم، نه تو و نه قوم تو اينها را قبل از اين نميدانستيد...، منتهي اين آگاهي از طريق الهي و به مقداري كه خدا ميخواست انجام ميگرفت، در مورد سؤال پيامبر6 از مردم نيز از موارد بشري و مواردي بود كه مكلف بود بر اساس علوم بشري با آنها برخورد شود، زيرا علم موهبتي آنها اثري در اعمالشان و ارتباطي با تكاليف خاصة آنها نداشت، آنها مانند ساير افراد انساني بندة خدا و به تكاليف و مقررات ديني مكلف و موظف ميباشند و طبق سرپرستي و پيشوايي كه از جانب خدا دارند، با موازين عادي انسان بايد انجام دهند. آنها با داشتن شخصيت الهي و روح ولايت در زندگي شخصي و رويارويي با مردم و پيش آمدهاي اجتماعي و در مقام قضاوت و داوري، به علم عادي خود عمل ميكنند. پيامبر اكرمبا داشتن علم غيب از اين سلاح در مواردي كه اثبات نبوت و ولايت الهي به اِعمال آن نياز دارد استفاده ميكرد در روايات نيز ميبينيم كه ملاك قضاوت وداوري آنان همان گواهها و سوگندها و سؤال و جواب و عمل به سببهاي عادي و صدور حكم ظاهري بود.(اصول كافي، شيخ كليني;، ج 7، ص 414، باب ان القضأ بالبينات و الأيمان، دارالكتب الاسلامية.)

البته، مواردي هم اگر مصلحت و تكليف باشد از علم غيب استفاده ميكنند; مثلاً در روايت ميخوانيم كه پيامبر اكرمپيش از ماه رمضان خطبهاي پيرامون اين ماه و برتريهاي آن ايراد كردند و در فراز از آن به گريه افتادند! عليگفت چرا گريه ميكنيد؟ فرمود: براي آن چه در چنين ماهي براي تو پيش ميآيد، گويا ميبينم كه در حال نماز هستي و شقيترين مردم همتاي كشندة شتر صالح، محاسن تو را به خون سرت رنگين ميكنند.(بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 42، ص 190، باب 126، نشر مؤسسة آلالبيت.)

و يا اين كه حضرت خضرغ مكلف بود كه به علم لدني عمل كند و كرد، در حالي كه حضرت موسيغ با علم عادي و سببهاي ظاهري عمل ميكرد، در هر بار فرياد اعتراضشان بلند بود چرا كه در حادثه اول ظاهراً مصونيت اموال مردم از سوي خضرغ نقض شد و در حادثة دوم مصونيت جان انسانها ظاهراً از بين رفته بود و در حادثه سوم عملي ظاهراً بدون دليل از ايشان سر زده بود، ولي سرانجام حضرت خضرغ مأمور به ابلاغ اسرار نهاني اين كارها شدند و اسرار آنها را براي حضرت موسيغ فاش نمودند.(ر.ك: پيام قرآن، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 208ـ262، دارالكتب الاسلامية / منشور جاويد، استاد جعفر سبحاني، ج 8، ص 286ـ417، دارالقرآن الكريم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.