-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40351 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حكمت نزول تدريجي آيات قرآن چيست؟

برخي از حكمتهاي نزول تدريجي قرآن به شرح زير است:

1. براي دل گرمي و قوت قلب پيامبر اكرم:

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَنُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَ َحِدَةً كَذَ َلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِي فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَـَهُ تَرْتِيلاً ;(فرقان،32) و كافران گفتند: چرا قرآن يك جا بر او نازل نميشود؟!، اين به خاطر آن است كه قلب تو را به وسيلة آن محكم داريم، و (از اين رو) آن را به تدريج بر تو خوانديم.; فَلاَيَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ;(يس،76) پس گفتار آنان تو را غمگين نگرداند. ما آن چه را پنهان و آن چه را آشكار ميكنند ميدانيم.

2. خواندن قرآن براي مردم به آرامي:

وَ قُرْءَانًا فَرَقْنَـَهُ لِتَقْرَأَهُو عَلَي النَّاسِ عَلَيَ مُكْث;(اسرأ،106) و قرآني ]با عظمت را[ بخش بخش ]بر تو[ نازل كرديم تا آن را به آرامي بر مردم بخواني.

بهترين نحوة تعليم و كاملترين شيوة تربيت همان است كه معارف ديني، تدريجاً نازل گرداند تا مردم آهسته اما پيوسته زندگي فردي و اجتماعي خويش را با آن هماهنگ كرده و به مرحلة كمال خويش رسانند.

3. تحريف ناپذيري:

نزول تدريجي قرآن اين امكان را فراهم ميساخت تا اصحاب آيات قرآن را حفظ كنند. فصاحت و بلاغت قرآن از يك سو، و اهتمام وعنايت مسلمانان از سوي ديگر وقتي با نزول تدريجي آيات همراه ميگشت، صيانت و حفاظت از وحي الهي را قطعي ميساخت.

4. ارتباط و پيوستگي با حوادث و رويدادهاي زمان:

نزول بسياري از آيات قرآن ارتباط و پيوستگي كامل با حوادث و رويدادهاي زمان پيامبر اكرمداشته و چون اين حوادث تدريجاً به وقوع ميپيوسته، آيات نيز همزمان با آن يا متعاقب آن نازل ميگشتهاند. اين حوادث و وقايع را كه منجر به نزول ميشدهاند، سبب نزول يا شأن نزول ناميدهاند.

و...(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 15، ص 78ـ79، دارالكتب الاسلامية; ج 18، ص 452ـ453; ج 12، ص 316ـ317.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.