-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2081)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2041)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2013)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1937)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(959)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40403 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

شأن نزول سورة تحريم چيست؟ رازي كه يكي از همسران پيامبر فاش كرده بود چه بود كه باعث نزول آيه شد؟

در شأن نزول آيات اول اين سوره، روايات زيادي در كتب تفسير و حديث و تاريخ نقل شده است كه به دو نمونه از آن اشاره ميكنيم:

1. نقل شده است كه عايشه و حفصه (دو تن از همسران پيامبر) از اين كه پيامبراكرمبه خانة همسرش ماريه قبطيه (كنيزي كه فرمانرواي مصر براي پيامبر9 هديه فرستاده بود) رفته بود ناراحت شدند و به آن حضرت اعتراض كردند كه چرا به خانة ماريه رفتي؟ حضرت سوگند خوردند كه ديگر نزديك او نميشوم. خداوند آيات اول اين سوره را نازل كرد و به آن حضرت فرمود: چرا حلال خدا را بر خود حرام كردهاي؟ كفارة قسم را بده و همچنان نزد همسرت ماريه برو.

2. نقل شده پيامبراكرمهرگاه به منزل همسرش، زينب دختر جحش ميرفت، زينب، شربت عسلي كه براي آن حضرت تهيه كرده بود، به آن حضرت مينوشاند; عايشه و حفصه (دو تن از همسران ديگر آن حضرت) با خبر شده، ناراحت شدند; به همين جهت، عليه آن حضرت توطئه كردند و قرار گذاشتند كه هرگاه پيامبر9 به منزل هر يك از آنها آمد، به آن حضرت بگويند كه از دهان شما بوي مغافير (درختي بود كه گُل بدبويي داشت) ميآيد; مگر از آن خوردهاي؟ به اين ترتيب، وقتي پيامبر9 به منزل حفصه آمد، او اين پرسش را از پيامبر كرد. حضرت فرمود: نه، بلكه در منزل زينب، شربت عسل خوردهام و هرگز از آن نخواهم خورد; در اين هنگام آيات اول اين سوره نازل شد:

اي پيامبر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده، به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام ميكني؟!( ر.ك: مجمعالبيان، طبرسي، ج 10، ص 55 ـ 56، مؤسسةالاعلمي للمطبوعات / تفسير نمونه، ج 24، ص 271ـ273، دارالكتب الاسلامية. )

در پايان لازم به يادآوري است كه: اين شأن نزول با سندهاي پراكنده و الفاظ مختلف نقل شده است، و به طور روشن منطبق بر آيات مذكور نيست; لذا چندان قابل اعتماد نميباشند. جهت آگاهي بيشتر در اينباره به الميزان في تفسير القرآن، علامه طباطبايي، ج 19، ص 337ـ338، منشورات جماعة المدرسين، مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.