-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3032)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2083)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2050)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2016)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1943)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1627)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(963)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40407 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:51

شيعه با تمسك به آية مباهله، عليرا نفس پيامبر9 قلمداد ميكند و از اين راه بر اتحاد نفس پيامبر و علياستدلال ميكند و حال آن كه وحدت و اتحاد ميان دو نفس عقلاً محال و ممتنع است. توضيح دهيد.

ابتدا بايد دانست كه تفسير انفسنا به حضرت علي، تنها به شيعيان اختصاص ندارد و شمار زيادي از بزرگان به نام اهل سنت نيز اين تفسير را روايت كردهاند، از جمله:

ـ مسلم بن حجاج نيشابوري در صحيح خود كه از كتب مشهور و مورد اعتبار اهل سنت است، ج 7، ص 120 چاپ محمد علي صبيح، مصر،

ـ احمدبن حنبل در مسند، ج 1، ص 185، چاپ مصر.

ـ طبري در تفسير خود، ذيل آيه مباهله (آل عمران، 61)، ج 3، ص 192، چاپ ميمنة، مصر.

ـ حاكم در مستدرك، ج 3، ص 150، چاپ حيدر آباد دكن.

ـ حافظ ابونعيم اصفهاني در كتاب دلائل النبوة، ص 297، چاپ حيدر آباد.

ـ واحدي نيشابوري در كتاب اسباب النزول، ص 74، چاپ الهندية.

ـ فخررازي در تفسير كبير، ج 8، ص 85، چاپ البهية، مصر.

ـ زمخشري در كشاف، ج 1، ص 193، چاپ مصطفي محمد.

و بسياري ديگر(ر.ك: تفسير نمونه، ج 2، ص 441 ـ 442. )

تفسير انفسنا به حضرت عليمستلزم اتحاد آن دو نيست و هيچ دانشمند شيعي نيز به اتحاد حضرت عليو پيامبر گرامي اسلامنظر نداده است بنابراين، مقصود از چنين تعبيري، نزديكي معنوي آن دو وجود مقدس است كه ميتوانند نازل منزلة يكديگر شوند، آن گونه كه گويي نفس حضرت عليهمان نفس پيامبر است و نه عين آن.

يادآور ميشويم كه در روايات، طينت و خمير ماية اولية دو وجود نوراني و مقدس پيامبر اكرمو حضرت علييكي دانسته است خلقا من طينةٍ واحدة( الامام علي، حسين الشاكري، ص 21، ط الاولي، 1420. ) و خلقا من شجرة واحدة( شرح احقاق الحق و ازهاق الباطل، سيد المرعشي، ج 16، ص 481، منشورات مكتبة آيةالله العظمي مرعشي نجفي، قم. ) و قال رسول اللّهانا و علي من شجرة واحدة و الناس من اشجار شتي( همان. )

اين روايات و مانند اينها كه در مجامع حديثي نقل شده است، با وجود متشابه بودن، به معناي اتحاد وجودي به معناي مطرح شده در پرسش نيست ـ چنان كه از ظاهر اين روايات نيز به خوبي استفاده ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.