-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2081)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2041)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2013)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1937)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(959)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40412 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

پيامبراكرمهنگام خواندن كدام آيه ميگريست؟

آيهاي كه پيامبر9هنگام خواندن آن ميگريست، آية 61 سورة يونس بود.

از امام صادقروايت شده است كه هرگاه پيامبر9اين آيه را تلاوت ميفرمود، به شدت ميگريست: وما تَكونُ في شَأنٍ وما تَتلوا مِنهُ مِن قُرءانٍ ولا تَعمَلونَ مِن عَمَلٍ اِلاّكُنّا عَلَيكُم شُهودًا اِذ تُفيضونَ فيهِ وما يَعزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثقالِ ذَرَّةٍ فِي الاَرضِ ولا فِي السَّمأِ ولا اَصغَرَ مِن ذَلِكَ ولا اَكبَرَ اِلاّفي كِتـَبٍ مُبين; (يونس،61) در هيچ حال ]و انديشهاي[ نيستي و هيچ قسمتي از قرآن را تلاوت نميكني، و هيچ عملي را انجام نميدهيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم; در آن هنگام كه وارد آن ميشويد; و هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو مخفي نميماند، به اندازه سنگيني ذرهاي و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن، مگر اين كه ]همه آنها[ در كتاب آشكار ]و لوح محفوظ علم خداوند[ ثبت است.

در اين آيه، درسي بزرگي براي همة مسلمانان بيان شده است كه ميتواند آنها را در مسير حق به پيش ببرد و از كجرويها و انحرافات باز دارد و سبب به وجود آمدن جامعهاي صالح و پاك شود. و آن درس اين است كه: به اين حقيقت توجه داشته باشيم كه هر گامي برميداريم و هر سخني كه ميگوييم و هر انديشهاي كه در سر ميپرورانيم، و به هر سو كه نگاه ميكنيم، و در هر حالي كه هستيم، نه تنها ذات پاك خدا، بلكه فرشتگان او نيز مراقب ما هستند و با تمام توجّه ما را مينگرند. كوچكترين حركتي در پهنة آسمان و زمين از علم او مخفي و پنهان نميماند; نه تنها مخفي نميماند، بلكه همة آنها ثبت و ضبط ميشود، آن هم در لوحي كه محفوظ است و اشتباه و غلط و دگرگوني در آن راه ندارد. بيجهت نيست كه پيامبر اسلامبه تلاوت اين آيه ميگريستند.( ر.ك: تفسيرمجمعالبيان، مرحومطبرسي، ج 5، ص 203، نشرموسسةاعلمي، بيروت; و تفسيرنمونه، آيةالله مكارم و ديگران، ج 8، ص، نشردارالكتبالاسلاميه. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.