-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40450 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر آدم پيري در خانه باشد طوري كه هيچ يك از اعضاي خانواده به او توجه نكنند و با او بدرفتاري كنند، آيا گناهي مرتكب شدهاند؟ البته شخص پير از جهت عقلي نامتعادل است و به آنها بد و بيراه ميگويد.

احترام بزرگسالان در اسلام از اهميت ويژهاي برخوردار است، خصوصاً اگر يكي از والدين انسان باشد، چنان كه قرآن كريم ميفرمايد: هر گاه يكي از آن دو، يا هر دوي آنها، نزد تو به سنّ پيري رسند، كمترين اهانتي به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو! و بالهاي تواضع خويش را از محبت و لطف در برابر آنان فرود آر! و بگو: پروردگارا! همان گونه كه آنها مرا در كوچكي تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده!(اسرأ،23ـ24)

پيامبر اكرمنيز ميفرمايد: از ما نيست كسي كه به بزرگسالان ما حرمت ننهد، و با خردسالان مهربان نباشد.(ر.ك: ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ترجمة حميد رضا شيخي، ج 6، ص 2920، دارالحديث.) در روايت ديگري نيز ميفرمايد: احترام نهادن به سالخوردة امت من، احترام نهادن به من است.(ر.ك: همان.) بنابراين كسي كه نسبت به سالمندان بدرفتاري يا بي احترامي نمايد مرتكب گناه شده است.

انسان پير حتي اگر نامتعادل و بد زبان باشد، نبايد با او بدرفتاري نمود، زيرا قرآن كريم به ما سفارش نموده است تا بدي را با نيكي پاسخ دهيم.(ر.ك: فصلت، 34.) و نسبت به سخنان زشت افراد نادان، بزرگوارانه و با حلم و بردباري رفتار نماييم: وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَـَهِلُونَ قَالُواْ سَلَـَمًا ;(فرقان،63) هنگامي كه جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گويند) به آنها سلام ميگويند (و با بي اعتنايي و بزرگواري ميگذرند); وَ إِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ;(فرقان،72) هنگامي كه با لغو و بيهودگي برخورد كنند، بزرگوارانه از آن ميگذرند.

پيامبر اكرمنيز ميفرمايد: به كسي كه در حق تو بدي كرده است، خوبي كن.(ميزان الحكمه، همان، ج 3، ص 1205.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.