-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2029)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40451 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا برخي سورههاي قرآن، مكي و بعضي ديگر، مدني هستند؟

در توصيف و شناسايي آيه يا سورهاي، به مكي و مدني، و تعيين آنها به اين دو ويژگي، ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد كه به سه مورد از آنها كه مشهورترين نيز ميباشند، اشاره ميشود.

الف ـ معيار زماني و تاريخي: در اين ديدگاه، هجرت پيامبر9 و رسيدن او به مدينه منوره، معيار قرار گرفته است; از اين رو، هر آيه يا سورهاي كه پيش از رخُداد اين هجرت تاريخي يا حتي در فاصله زماني آن، بر پيامبر9 نازل شده مكي، و هر آن چه پس از آن; يعني پس از رسيدن پيامبر به مدينه نازل شده، مدني است. بايد توجه داشت كه در اين رويكرد، همه آيات يا سورههاي نازل شده پيش از مقطع زماني مزبور; حتي اگر در مكاني غير از مكه بوده باشد، مكي است; نيز، هر سورهاي كه پس از رسيدن پيامبر9 به مدينه نازل شده، حتي اگر در مكاني غير از مدينه بوده باشد، مدني است; زيرا ملاك، زمان نزول است، نه مكان آن.

ب ـ همه آيهها يا سورههايي كه در مكه و اطراف آن نازل شده باشد; حتي اگر پس از هجرت پيامبر9 به مدينه باشد، مكي و هر آن چه در مدينه و اطراف آن، بر پيامبر9 نازل شده باشد، مدني است. آيهها يا سورههايي كه خارجاند و امكان مزبور نازل شده باشند، نه مكي هستند و نه مدني; مانند آيه سي ام از سوره مبارك رعد كه در حديبيه نازل شده است و يا آيههاي مشابه آن.

ج ـ محتواي همه آيهها يا سورههايي كه به اهل مكه خطاب شده باشند، مكي، و هر آن چه اهل مدينه را مخاطب قرار داده باشد، مدني است.(التمهيد في علوم القرآن، محمد هادي معرفت، ج 1، ص 130ـ131، مؤسسة النشر الاسلامي.)

2. از ميان ديدگاههاي سه گانه مزبور، ديدگاه نخست، بيشتر مورد پذيرش صاحب نظران علوم ديني است.

3. شناخت آيهها يا سورههاي مكي و مدني، فوايد بسياري در بر دارد; از جملة آنها، شناخت شأن نزول آيهها، جهتگيريهاي فقهي و تفسيري، شناخت ناسخ از منسوخ و مواردي مشابه آنهاست.(همان، ص 129.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.