-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40457 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از آيه 42 سورة فاطر استفاده ميشود كه پيامبري بر قوم عرب پيش از حضرت رسول اكرم مبعوث نشده است و از آيه 6 سورة مبارك يس استنباط ميشود كه بر آنها پيامبراني آمده است كه انذار شدهاند. آيا اين دو آيه با هم تناقض ندارند؟

چند نكته در اينباره شايان توجه است:

1. در اين كه ما در آيه 6 سوره يس: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـَفِلُونَ نافيه است يا غير آن، احتمالهاي مختلفي است. بسياري از مفسران آن را نافيه گرفتهاند; زيرا اولاً جملة فَهُمْ غَـَفِلُونَ گواه بر اين معنا است; چون وجود نداشتن انذار كننده سبب غفلت ميشود; ثانياً آية 3 سورة سجده نيز، شاهد بر آن است; آنجا كه ميگويد: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَغهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ;هدف آن است كه قومي را انذار كني كه پيش از تو انذار كنندهاي براي آنان نيامده است، شايد هدايت شوند.(تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 18، ص 318، دارالكتب الاسلامية.)بر اساس اين احتمال كه علامة طباطبايي; نيز، آن را ترجيح دادهاند ترجمة آية 6 سورة يس چنين است: تا قومي را كه پدرانشان بيم داده نشدهاند و در غفلت ماندند، بيم دهي.(الميزان، علامه طباطبايي;، ج 17، ص 63، جامعة مدرسين.) بديهي است كه اين تفسير از آيه نه تنها با مفهوم آية 42 سورة فاطر منافاتي ندارد بلكه همآهنگ با آن است.

2. هر چند به قريش و اجداد نزديك آنان پيامبراني مبعوث نشده است; اما به اجداد دور آنان ـ كه عربهاي قريش از نسل آنان ميباشند ـ پيامبراني مانند حضرت اسماعيل، هود، صالح و شعيب مبعوث شده بودند.(همان.)

3. مقصود از نيامدن انذار كننده در آيات 42 و 6 سورههاي فاطر و يس، انذار كنندگان بزرگي است كه آوازة آنان همه جا پيچيده شده باشد و گرنه در هر زماني حجت الهي براي مشتاقان و طالبان وجود دارد: وَ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلآخَلاَفِيهَا نَذِيرٌ (فاطر،24)(تفسير نمونه، همان، ص 319.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.