-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2022)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1666)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40460 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خداوند متعال در قرآن كريم، خطاب به پيامبر اكرمميفرمايد: ما به حساب تو رسيدگي ميكنيم. حال پرسش اين است كه يك فرد معصوم، چه حسابي ميتواند داشته باشد؟

در قرآن كريم، آيهاي كه به حساب رسي پيامبر اكرمدلالت كند، يافت نشد; لطفاً در نامة بعدي، آيهاي كه در متن پرسش به آن اشاره فرمودهايد را بيان كنيد تا معنا و تفسير آن روشن ميشود.

پيامبر اكرم، هرگز مورد بازخواست و حساب رسي قرار نگرفته است و اگر خداوند به آن حضرت ميفرمايد: هرگاه او سخني دروغ بر ما ميبست، ما او را با قدرت ميگرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع ميكرديم و احدي از شما نميتوانست مانع شود از او حمايت كند.(حاقه، 44 ـ 47.) و اگر در جاي ديگر ميفرمايد: و اگر ما تو را ثابت قدم نميساختيم ]و در پرتو مقام عصمت، مصون از انحراف نبودي[، نزديك بود كمي به آنها تمايل كني و اگر چنين ميكردي ما دو برابر مجازات ]مشركان[ در حيات دنيا و دو برابر ]مجازات آنها [ را بعد از مرگ به تو ميچشانديم، سپس در برابر ما ياوري نمييافتي!(اسرأ، 74و75.) و اگر خطاب به همة انبيأ ميفرمايد: اگر شرك بورزند آن چه عمل خير داشتند، از بين ميرفت و بي اجر ميشد. و...، هيچ يك از اين آيات، دليل بر بازخواست پيامبر و پيامبران و رسيدگي به حساب آنها نيست; زيرا آيات ياد شده، در مقام بيان، اين مطلب است كه انبيا مانند انسانهاي عادي، در معرض هواي نفس و وسوسههاي شيطان قرار دارند، اما آنها خود را براي خدا خالص كردهاند و خداوند هم در مقابل، آنها را از آلوده شدن به هر گونه گناه و انحراف، حفظ كرده است; افزون بر مطالب بالا، بر فرض كه پيامبر اكرممورد حساب خداوند قرار گرفته باشد، به يقين اين حسابرسي، غير از حساب رسي براي انسانهاي عادي است; حساب هر كسي به حسب خود اوست; بزرگان دين فرمودهاند: حسنات الابرار سيئات المقربين; كارهاي خوب ابرار، گناهان مقربان است.(بحارالانوار، مجلسي;، ج 86، ص 242، مؤسسة الوفأ.)

گاهي يك ترك اولا از جانب يك پيامبر، در حالي كه هيچ منافاتي با عصمت آنان ندارد، آن را گناه به حساب ميآورند و از خداوند طلب بخشش ميكنند و گاهي خداوند به خاطر يك ترك اولا از سوي يك پيامبر، آنها را مورد عتاب قرار ميدهد.( ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ترجمة آقاي موسوي همداني، ج 13، ص 288 ـ 290، بنياد علمي و فرهنگي علامه ; / همان، ج 20، ص 118 ـ 120 / تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 208 ـ 214، دار الكتب الاسلامية / همان، ج 24، ص 481 ـ 483.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.