-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40461 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا غير از پيامبر9 شخص ديگري ميتوانست شايستگي پيامبري را داشته باشد؟ لطفاً توضيح دهيد.

يكي از ويژگي هايي كه پيامبران از آن برخوردار هستند، داشتن مقامهاي معنوي است كه از آن جمله مقام ولايت و خليفة الهي ميباشد كه با قداست و طهارت كامل روح حاصل ميشود. اگر اين ويژگي پيامبران را در نظر بگيريم، نميتوانيم بگوييم در زمان آنها وجود اشخاص ديگري كه داراي اين ويژگي ـ يعني مقام ولايت و خليفة الهي ـ باشند ،امكان ندارد، زيرا بسياري از انسانها هستند كه به مقامولايت دست پيدا ميكنند، ولي چون مقام نبوت داراي يك سري مقرّرات مخصوص است، به مقام نبوت نميرسند; براي مثال ممكن است زني به مقام خليفة الهي برسد، ولي چون پيامبري از مقامهاي اجرايي است و مناسب شأن زن نيست، براي نبوّت برگزيده نشود، هر چند ممكن است از نظر مقامهاي معنوي از برخي پيامبران هم بالاتر باشد، چنان كه حضرت فاطمهداراي چنين مقام والا و منيعي بودند.

از ديگر مسائلي كه سبب ميشود افراد شايستة ديگري براي پيامبري وجود داشته باشند، امّا به پيامبري نرسند اين است كه مقام پيامبري يك مقام رسمي و مقرراتي است و ارسال پيامبر به شرايط زمان، مكان، حوزة رسالت و ويژگيهاي ظاهري مورد نياز در شخص پيامبر ميباشد ; به همين جهت، ممكن است در يك زمان چند نفر از نظر مقام ولايت و ديگر مقامهاي معنوي، شايستة برگزيده شدن براي نبوت باشند، ولي شرايط موجود در حوزة مورد نياز پيامبري، از نظر نژاد و زبان و... فقط با يكي از آنها تطبيق كند ; در نتيجه يكي از آنها به پيامبري بر گزيده ميشود. برخي گزينشها در جوامع بشري نيز همين گونه است، يعني هنگامي كه مردم، يك نفر را به عنوان حاكم شايسته انتخاب ميكنند، خيلي اوقات اتفاق ميافتد كه اشخاص ديگري هم با همان اندازه از لياقت وجود دارند، ولي چون به هر حال هر جامعهاي در هر زمان بيش از يك حاكم نميتواند داشته باشد، به يكي از آنها اكتفا ميشود و يا آن كه شرايط مورد نياز براي حاكميت در منطقة نيازمند به حاكم، جز در يكي پيدا نميشود، ولي در هر صورت اين امر يقيني است كه شخصي كه به پيامبري برگزيده شده است، از والاترين و بهترين چهرههاي انساني است كه در نهايت داراي همة شايستگيها بوده است و خداوند با علم الهي ميداند كه در بين همة بندگانش كدام يك با اختيار خودش، بهترين و لايقترين بنده خواهد بود و با توجه به همة امور، رسالت خود را به او سپرده است: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه;(انعام،124) خداوند آگاهتر است كه رسالت خود را در كدام پايگاه قرار دهد.(سيرة پيامبران در قرآن، آية الله جوادي آملي، ج 6، ص 43 ـ 50، نشر اسرأ / توصيهها، پرسشها و پاسخها، آيةالله جوادي آملي، ص 86 و 87، نشر دفتر نشر معارف.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.