-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1309)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(831)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40480 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا درآية 74 سورة توبه، صفت بينياز كردن براي خدا و پيامبر9، مشترك آورده شده است؟

مقصود از اين قسمت آية شريف كه ميفرمايد: أَغْنَغهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو مِن فَضْلِهِي ;(توبه،74) خداوند و رسولش آنان را به فضل خود بينياز ساختند. اين است كه كه منافقان در پرتودين خدا و خدمتها و زحمتهاي پيامبر اسلام9، احتياجاتشان برطرف شده بود; البته اين مطلب با حقيقت توحيد كه بينياز مطلق، خداوند است و نياز همه تنها از جانب او برطرف ميشود، منافات ندارد; زيرا اشكالي ندارد كه حوادث جهان، افزون بر آن كه به خدا نسبت داده ميشود، به عواملي هم كه در طول قدرت الهي، به وسيلة خداوند، داراي قدرت شدهاند، نيز نسبت داده شود، مانند آن كه وقتي آب ميخوريم ميگوييم، آب، تشنگي ما را برطرف ساخت، در حالي كه تشنگي ما را خدا برطرف ميفرمايد، ولي چون خداوند خاصيت رفع عطش را در آب قرار داده و آب با ارادة او، رفع عطش ميكند، صحيح است كه بگوييم: آب، رفع عطش ميكند; اين جا هم چون خدمتها و زحمتهاي پيامبر9 همگي با رضا و اراده و مشيت الهي صورت گرفته است، پس اگر زحمتها و خدمتهاي او باعث رفع نياز ديگران شود، در واقع اين خداست كه رفع نياز كرده، ولي در عين حال صحيح است كه گفته شود پيامبر، رفع نياز كرده است; البته اصلاً اين گونه نيست كه رفع نياز پيامبر، در كنار ـ و عرض ـ رفع نياز خدا مطرح باشد، بلكه در واقع، رفع نياز از سوي خداست كه گاهي به وسيلة پيامبر و گاهي هم از راههاي ديگر، صورت ميگيرد، به همين جهت، فرموده: خدا و پيامبر بينيازشان ساختند، يعني خدا هم از راه پيامبر و هم از راههاي ديگر آنان را بينياز ساخت; شاهدي كه اين سخن را تأييد ميكند، مفرد آمدن ضمير، در كلمة فضله است، زيرا نفرمود: فضلهما; اين بيان كنندة آن است كه فضل پيامبر هم به فضل خدا بر ميگردد.(تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 8، ص 45، نشر دار الكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.