-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40483 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا موقع نزول قرآن، قرآن به صورت قواعد قرآني نازل ميشد؟ براي مثال، در كلمهاي كه بايد ادغام شود، آيا فرشته آن كلمه را با ادغام براي پيامبر6 ميخواند؟

پيش از پاسخ لازم است به يك نكته مهم توجه شود و آن فرق قرائت و الفاظ قرآن است. همة الفاظ قرآن به يقين از جانب خداي متعال بر پيامبر6 وحي شده است، ولي اين مطلب بدين معنا نيست كه پيامبر6 الفاظ را به گوش خود شنيده باشد. خداي متعال و فرشته واسطة وحي ميتوانند به گونهاي ناشناخته الفاظ قرآن را بر قلب پيامبر6 القا كنند و پس از آن پيامبر6 با قرائت صحيح آن را بر زبان خويش جاري سازد; چنان كه خداي متعال ميفرمايد: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاْ ?َمِينُ # عَليَ قَلبِكَ...;(شعرأ،193و194) و فَإِنَّهُو نَزَّلَهُو عَلَيَ قَلْبِك;(بقره،97) براي نزديك شدن به ذهن مثالي ميآوريم.

وقتي ما به تابلويي كه مطالبي روي آن نوشته نظر ميافكنيم، بلافاصله معاني الفاظ نوشته شده در ذهن ما جاي ميگيرد و ما معنا را ميفهميم بدون اين كه آن را با صدا خوانده يا شنيده باشيم. خداي متعال به گونهاي كه براي ما روشن نيست الفاظ را به طور كاملاً روشن بر قلب پيامبر6 القا ميكرد، و واژههاي به كار رفته در وحي از زبان عربي فصيح و روشن كه پيامبر6 با تلفظ آنها و معاني آنها كاملاً آشنا بود، ميباشد و پيامبر6 پس از القاي وحي آنها را كاملاً صحيح قرائت ميفرمود.

براي روشن شدن مطلب، مثال ديگري ميآوريم، وقتي ما لفظ كتاب را در ذهن خود حاضر ميكنيم، آن را با سبك قرائت صحيح نزد خود حاضر ميبينيم و هيچ گاه آن را با تلفظ كُتاب يا كَتاب در خود نمييابيم و در هنگام اداي اين سبك قرائت نيز اشتباهي رخ نميدهد. البته اگر مراد ما از قرائت، سبك قرائت باشد، بايد گفت قرائت الفاظ قرآن نيز جداي از الفاظ نيست.

ـ كيفيت القاي وحي بر پيامبر6 براي ما مشخص نيست و ما همين مقدار را ميتوانيم بفهميم كه پيامبر6 ميتواند از جنبههاي روحي چنين دريافتي داشته باشد. استادمعرفت در اينباره آورده است: وحي يك پديدة فكري يا انعكاس حالت دروني نيست كه براي پيامبران رخ داده باشد، بلكه يك القاي روحاني است كه از عالم بالا انجام گرفته است منتها در اين ميان چيزي كه ما نميتوانيم آن را درك كنيم ـ اگر چه يك واقعيت بوده و ايماني استوار بدان داريم ـ چگونگي برقراري اين ارتباط است. ما وقتي تلاش ميكنيم آن را درك كنيم، ميخواهيم با معيارهاي مادي كيفيت اين ارتباط را دريابيم، يا موقعي كه ميخواهيم آن را توصيف كنيم، با الفاظ و كلماتي اين ارتباط را وصف ميكنيم كه براي مفاهيمي وضع شده كه از دايرة محسوسات فراتر نرفته است.(علوم قرآني، محمد هادي معرفت، ص 29ـ30، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد، چ اول، قم 1378 ش.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.