-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1336)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(803)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا وحي تشريعي است يا تكويني؟

وحي در قرآن، به معاني متعددي به كار رفته است كه ميتوان آنها را در يك تقسيمبندي به صورت ذيل بيان كرد:

الف) هدايت تكويني; مانند: و أوحي في كل سمأ أمرها;(فصلت،12) خداوند سبحان در هر آسماني نظام تكويني آن را تقدير نموده و به وديعت گذاشته است. و همچنين آيات 4 و 5 سورة زلزال.

ب) ادراك و الهام غريزي: مانند و أوحيَ ربّك إلي النحل...;(نحل، 68 و 69) خداوند به زنبور عسل وحي و الهام كرد... .

ج) الهام و القاي در قلب: مانند و أوحينا إلي أُمّ موسيَ... .;(قصص،7) و ما به مادر موسي الهام كرديم... . و همچنين: إذ يوحي ربّك الي الملَئِكة أنّي معكم...(انفال،12)

د) اشاره: مانند فخرج علي قومه من المحراب فأوحيَ إليهم أن سبّحوا بكرةً و عشيّاً;(مريم،11) او ]زكريا[ از محراب عبادتش به سوي مردم بيرون آمد و با اشاره به آنها گفت: (به شكرانه اين موهبت) صبح و شام خدا را تسبيح گوييد.

'û) القائات شيطاني: مانند و كذَلك جعلنا لِكلّ نبي عدُواً شيَطين الإنس و الجنّ يوحي بعضهم إلي بعضٍ زخرف القول غروراً(انعام، 112)

همچنين: و إنّ الشيَطين ليوحون إليَ اوليائِهم ليجَدلوكم...;(انعام،121) و بدرستي كه شياطين به دوستانشان القا ميكنند كه با شما مجادله كنند... .

و) وحي به پيامبران: كذَلك يوحي إليك و إلي الذين من قبلك...(شوري،3)(ر.ك: الهيات، استاد سبحاني، ج 3، ص 122ـ128، مؤسسه امام صادق7 / علوم قرآني، آيت اللّه معرفت، بخش وحي، نشر مؤسسة التمهيد.)

از مجموع موارد استعمال وحي و مشتقات آن در قرآن ميتوان نتيجه گرفت كه وحي در برخي موارد در مفهوم تشريعي، و در برخي ديگر تكويني است. مفهوم تشريعي همان است كه بر پيامبران فرستاده ميشد، و رابطة خاصي ميان آنها و خدا بود كه فرمانهاي الهي و حقايق را از اين طريق دريافت ميداشتند.

وحي تكويني، در حقيقت همان غرائز، استعدادها، شرايط و قوانين تكويني خاصي است كه خداوند در درون موجودات مختلف جهان قرار داده است.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 20، ص 491، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.