-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راهنمايي كنيد كه چگونه در درسها و كارهايم موفق باشم؟ و چگونه برنامه ريزي كنم؟1. شناخت ذوق و استعداد :

از اديسون پرسيدند : چرا اغلب جوانان موفق نمي شوند؟ گفت : براي اينكه راه خود را نمي شناسند، و در جادة ديگري گام برميدارند. 1

2. كار و كوشش :

زندگي مردان موفق گواهي مي دهد كه موفقيت نوابغ و دانشمندان، مرهون كار و تلاش مستمرّ آنها بوده است. نيوتن مي گويد : اگر من به جايي رسيده ام، در اثر كار و كوشش بوده است. (2)

به كوشش به هر چيز خواهي رسيد به هر چيز خواهي كماهي سيد

3. ايمان و هدف :

كسي كه مقصد خاصي را تعقيب مي كند، بايد به راه و روش خود ايمان داشته باشد. سختي ها را با جان و دل بپذيرد، و از كوشش باز نماند.

4. استقامت :

موفقيت هر انساني بستگي زيادي به صبر و استقامت او دارد.

به قول حافظ :

صبر و ظفر هر دو دوستان قديمندبر اثر صبر نوبت ظفر آيد

5. نظم و انضباط :

يكي از رموز موفقيت مردان بزرگ، رعايت نظم و تدبير در زندگي است. انسان بايد مطالعه، كار، استراحت، تفريح و ساير برنامههايش منظم و حساب شده باشد.6. داشتن انگيزه و همت والا :

تا انسان خود را براي اهداف بزرگ آماده نسازد، نمي تواند حتّي به موفقيت نسبي دست يابد. افراد موفق با ديدي وسيع، همتي عالي، و نگاهي ژرف به افق هاي دور، وارد كارزار زندگي مي شوند.

همت بلنددار كه مردان روزگار از همت بلند به جايي رسيده اند

يكي از بزرگان عرفان، ملاحسينقلي همدانيره، كه از شاگردان حاج ملا هادي سبزواري بوده، و از استوانه هاي بزرگ علمي كشورما مي باشد، دليل موفقيت خود را پند گرفتن از يك كبوتر مي داند. ايشان مي فرمايد : روزي در نجف در گوشة ايواني از صحن حرم حضرت علي( نشسته بودم. ديدم كبوتري بر زمين نشست، و پاره ناني بسيار خشكيده را به منقار گرفت، و هر چه نوك مي زد خورد نمي شد؛ نان را ترك كرد و پرواز كرد و رفت. پس از چندي بازگشت و به سراغ آن تكه نان آمد. باز چند بار آن را نوك زد و شكسته نشد.

باز برگشت، و بعد از چندي آمد، و بالاخره آن تكه نان را با منقارش خورد كرد و بخورد. از عمل كبوتر به خود آمدم، و تصميم گرفتم در كارهايم اراده و همت داشته باشم. و تا رسيدن به هدفم دست از كوشش بر ندارم. (3)

7. قاطعيت و تصميم :

كسي كه خواهان موفقيت و كاميابي است، بايد واژه هايي از قبيل نمي شود، نمي توانم و ... را از زندگي خود حذف كند. و با اعتماد به نفس و اراده اي خلل ناپذير، و با اميد به آينده، مشكلات را از پيش پاي خود بردارد.

براي برنامه ريزي هم بايد چند چيز را در نظر داشته باشيد :

1. موقع خواب و بيدار شدنتان را تنظيم كنيد. 6 تا 7 ساعت در شب بخوابيد، و يك ساعت بعد از ناهار و نماز ظهر.

2. موقع صرف غذا هم مشخص باشد، و بيش از اندازه هم غذا تناول نكنيد.

3. روزي 30دقيقه تا يك ساعت را به فعاليت هاي ورزشي مانند پياده روي، نرمش، شنا و... اختصاص دهيد.

4. ابتدا درسهاي آسان را مطالعه كرده، سپس به سراغ درسهاي مشكل برويد. و سعي كنيد در مطالعه تنوّع داشته باشيد.

منابع و مآخذ :

1- رمز پيروزي مردان بزرگ، استاد جعفر سبحاني،ص12

2- همان،ص22

سيماي اخلاق، آية ا...حسن زادة آملي، ص146

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.