-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4055 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي تحت الفظي كلمات الله و خدا چيست؟ و ريشه ي اين كلمات و علت نامگذاري را نام ببريد؟لفظ جلالة الله اصل آن ال اله بوده، كه همزه دومي دراثر كثرت استعمال حذف شده است، و بصورت الله در آمده است. و كلمه اِله ممكن است از ماده اِلَهَباشد، كه بهمعناي پرسش است و ممكن است از ماده و ل ه باشد كه بمعناي تحير و سرگرداني است.

و دليل اين كه خداي را اِله گفته اند اين است كه معبود و مورد پرستش است (با توجه به ريشه اول)؛ و يا آن است كه عقول بشر در شناسائي او حيران وسرگردان است. (1)

اما خدا و ريشة آن (خُدا) نام ذات باري تعالي است، همچون اله و الله و برخي ريشة خدا را اوستايي مي دانند، كه در كتاب اوستا بصورت هُودايا (hudhaya) آمده است. و برخي آن را مشتق از زبان پهلوي دانسته اند، كه بصورت خواتا (xvata) بوده است. در زبان پهلوي خواتا بمعناي شاه آمده است كه به مرور زمان بصورت خُدا تلفظ شده است.(2)و برخي ديگر از محققين گفته اند خدا بمعني خود آينده است كه مركب است از كلمه خود و كلمة آ كه صيغه امر ازمصدر آمدن مي باشد. چون حق تعالي به ظهور خود به ديگري محتاج نيست، او را با اين صفت خوانده اند.(3)

منابع و مأخذ :

1. الميزان،ج1،ص28 (ترجمه فارسي)

2. لغت نامه دهخدا،ج19،ص37،فرهنگ دكتر معين،ج1

3. لغت نامة دهخدا، ج19، ص 301، به نقل از كتاب غياث اللغاتمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.