-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4066 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان موفق به چه كسي مي گويند؟امري محال و غيرممكن است. زيرا استعدادها، علاقه ها، سليقه ها و تمايلات افراد متفاوت است، و اين تفاوتهاست كه موفقيتها را در ابعاد خاصي محقق مي سازد. اگر چنين نبود، هيچكس به ديگري نيازمند نبود، و طبعاً زندگي اجتماعي مفهومي نداشت. انسانها همه به يكديگر محتاجند، و هر كس علاقه اي دارد، و در همان زمينه به تلاش و تكاپو مي پردازد. و با اين تلاش و كوشش، بخشي از مايحتاج ديگران را تأمين مي كند؛ و خود نيز از دسترنج ديگران بهره مند مي گردد.

موفقيت دو جنبه و جلوه دارد : يكي پيشرفت و ترقي است، و ديگري تطبيق يافتن و سازگار شدن با مشكلات زندگي است. اگر انسان خود را با شرايط و واقعيات روزگار سازگار نمايد، معناي موفقيت را تجسم عيني بخشيده است.

رضايت دروني ناشي از موفقيت، انسان را براي صعود به مراحل بعدي آماده مي كند. كسب موفقيت در يك جنبه و مرحله نيز، بر ساير جنبه ها و زمينه ها اثر مي گذارد، و روح اعتماد شخصي را تقويت مي نمايد.

براي دستيابي به موفقيت، نكات زير را مد نظر داشته باش :

1.برادر عزيز سعي كن حداقل در هر مقطع در يك زمينه (مورد) به موفقيت و نتيجه نايل گردي، تا براي مراحل بعدي آماده شوي.

2. در مسير زندگي براي هر كاري بايد هدفي منطقي و معقول و دست يافتني داشته باشي، و پس از رسيدن به موفقيت، هدف ديگري را جايگزين هدف قبلي بنمايي، تا از ركود و رخوت و سستي دور گردي.

3. باور كن كه توانايي و قدرت كسب موفقيت را در مسير و هدفي كه برگزيده اي، داري؛ چنانچه احساس توانايي كردي، پيروز و موفق هستي؛ و اگر احساس ناتواني كردي، شكست خورده و ناموفقي. به تعبير امام خميني( ، يأس از جنود شيطان است.، و اميد از سپاهيان رحمان است.

يأس عامل شكست، و اميد موجب پيروزي است. بلكه يأس عين شكست، و اميد عين پيروزي است. (1)

4. سعي كن عوامل احتمالي شكست را در كنار عوامل موفقيت، شناسايي نموده، مد نظر داشته باشي، تا در صورت عدم موفقيت، تعادل روحي و فكري خودت را حفظ كني. و بدان كه شكست بايد انسان را ثبات ببخشد، نه سستي و رخوت. سعي كن علل شكست را شناسايي كرده، از ميان برداري. و در صورت موفقيت، عوامل توفيق را شناسايي نموده، در فعاليتهاي بعدي مد نظر قرار دهي.

5. از مسايل كوچك و جزيي، كه امكان توفيق در آن آسان تر و راحت تر است، آغاز كن، تا براي كارهاي بزرگ تر مهيا شوي.

6. براي آينده خودت برنامه داشته باش. آينده نگري از اركان بزرگ موفقيت است.

7. نبايد فراموش كرد كه همه خيرها و خوبيها از سوي خداست موفقيت هايت راناشي از لطف و عنايت پروردگار بدان، تا در دام غرور خواهي گرفتار نشوي. و ارتباط معنوي خودت را با ايزد متعال حفظ كن، تابه مراتب عالي تري ارتقاء يابي.

8. نظم، تدبير و برنامه ريزي در زندگي روزمره را فراموش نكن. در زندگي براي تمام كارها، اعم از جزيي و كلي، برنامه داشته باش. زمان انجام هر كاري را بدرستي مشخص كن، هر كاري را در زمان خودش انجام بده. ممكن است سخت باشد، ولي تمرين و ممارست، تو را در اجراي آن موفق مي كند. حتي اگر بر اساس برنامه ريزي دقيق پيش نرفت، باز هم از برنامه داشتن منصرف نشو. مي گويند بخشي از برنامه منظم اگر اجرا شود، بهتر از اين است كه برنامه نداشته باشي. زيرا بي برنامگي انسان را به مقصد نمي رساند.

9. روز را با نام و ياد خدا، و با ذكر و تلاوت آيات روح بخش الهي، و استمداد از او آغاز كن. و شب برنامه هاي روزانه خودت را مرور كن، و درصد موفقيت برنامه ها و عدم موفقيت ها را مشخص كن، و علل آن را شناسايي، و در روزهاي بعدي مرتفع ساز.

10. از تلاش و پشتكار غافل نشو.

11. كتابهاي مربوطه، مثل راه موفقيت و... را مطالعه كن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به كتاب : در فجر ساحل، اثر حكيمي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.