-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40704 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

برخي از حوادثي كه نشاندهنده بياطلاعي خلفا از متن اسلام و نياز به وجود امام معصوم منصوب بهوسيله خداوند هستند كدامند؟
نمونههايي چند از بياطلاعيها و ندانم كاريهاي خلفا:
1. عمر در حضور صحابه فرمان داد زن شوهرداري را كه آبستن بود سنگسار كنند ولي سرانجام حكم دادگاه به راهنمايي اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(ع) نقض گرديد؛ زيرا برفرض اينكه مادر دچار گناه شده است، او مقصر است ولي بچهاي كه در رحم است مرتكب گناهي نگرديده است!
2. خليفه دستور داد مرد زن داري را كه خود در شهري و زن وي در شهر ديگر زندگي ميكردند به جرم آلودگي سنگسار كنند، در صورتي كه حكم الهي دربارة چنين مردي كه زن وي از او غائب است صد ضربه تازيانه است نه سنگسار نمودن! اين بار نيز حكم دادگاه به راهنمايي امام نقض گرديد.
3. پنج مرد بدكار را نزد خليفه آوردند و گواهي دادند كه آنان مرتكب فحشا شدهاند. خليفه گفت: ببريد همه را صد تازيانه بزنيد. امام در آن مجلس حضور داشت، فرمود: حكم هر يك از اين پنج نفر با ديگري فرق دارد: يكه كافر ذمي است كه به شرايط ذمه عمل نكرده است، او بايد كشته شود؛ دوّمي مرد زن داري است كه بايد سنگسار شود؛ سومي جوان آزاد مجردي است كه بايد صد تازيانه بخورد؛ چهارمي غلام مجردي است كه مجازات آن نصف مجازات آزاد است؛ و پنجمي ديوانه است بايد رها گردد.
4. مرد مسلماني در زمان ابوبكر شراب خورده بود ولي مدعي بود در ميان گروهي زندگي ميكرده كه همگي شراب ميخوردهاند و او تا كنون نميدانسته كه شراب در اسلام حرام است خليفه و دستيارش عمر، به چهره يكديگر نگاه كردند و در گشودن گره كور متحير ماندند. ناچار به حضرت امير مراجعه كردند. ايشان فرمود: اين مرد را ميان مجالس مهاجران و انصار گردش دهيد، هرگاه يك نفر از آنان آية تحريم شراب را بر او خوانده باشد حجّت بر او تمام شده است و بايد او را حد بزنيد ودر غير اين صورت بايد او را معذور بشماريد.
5. زني شوهر دار را به جرم ارتكاب عمل زشت بازداشت كردند و قرار شد كه سنگسارش كنند. امام فرمود بايد از اين زن تحقيق بيشتري به عمل آورد، شايد براي ارتكاب چنين عملي عذري داشته است. زن به محاكمه احضار گرديد و علت آلودگي خود را چنين شرح داد كه من شتران شوهرم را به چرا برده بودم، در وسط بيابان تشنگي بر من غلبه كرد. هر چه از آن مرد آب خواستم از سيراب كردن من امتناع ورزيد، مگر اينكه من خودم را تسليم كنم. چون نزديك بود از تشنگي بميرم از روي ناچاري تسليم فكر شيطاني او شدم.
در اين موقع تكبير امام بلند شد. گفت: «الله اكبر فَمَن اضطُرّ غَير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثم عَليه» [كسي كه كاري را، از روي اضطرار نه از روي گناه و تعدي، انجام داده گناهي بر او نيست.]

: آية الله جعفر سبحاني
رهبري امّت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.