-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4071 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نقش كلي شوراي نگهبان در رابطه با مسايل اجرايي شرعي ـ اجتماعي ـ سياسي چگونه است؟شوراي نگهبان مطابق با اصول مربوطة مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1) سه وظيفه مهم بر عهده دارد :

1. نظارت شرعي و قانوني بر قوانين و مقررّات

2. تفسير قانون اساسي

3. نظارت بر انتخابات و همه پرسي ها

توضيح اينكه :

الف : وظيفة اصلي شوراي نگهبان، پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است؛ كه از طريق نظارت بر قوانين و مقررات انجام مي شود. طبق اصل 74 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند، كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 قانون اساسي آمده است، با شوراي نگهبان است.

لذا طبق اصل 96 قانون اساسي، مغاير نبودن مصوّبات مجلس با احكام اسلام، با رأي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان، و عدم تعارض مصوّبات مجلس با قانون اساسي، با رأي اكثريت تمام اعضاي شوراي نگهبان، يعني مجموع فقها و حقوقدانان معين مي شود.

ب : برابر اصل 98 قانون اساسي، تفسير قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان است، كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.

طبيعي است كه با گذشت زمان و در حين اجراء، مسايل و مشكلاتي پيش مي آيد، و يا برداشتهاي مختلفي از قانون اساسي روي ميدهد، كه به يك مفسّر رسمي نيازمند است، تا منظور را روشن سازد. اين مفسّر رسمي طبق قانون اساسي شوراي نگهبان است.

ج : از آنجا كه اجراء انتخابات و همه پرسي ها در جمهوري اسلامي ايران بر عهدة قوه مجريه، و زير نظر مستقيم وزارت كشور است، اين بيم همواره وجود دارد كه مجري انتخابات از قدرت و نفوذ خود سود جويد، و در نتايج و روند انتخابات اعمالِ نفوذ كند؛ لذا قانونگذار، مسؤول نظارت بر اين امر مهم را مستقل از قوه مجريه قرار داده، و نظارت بر انتخابات و همه پرسي ها (به جز انتخابات شوراي شهر، كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي است) را بر عهدة شوراي نگهبان قرار داده است. در واقع اين نظارت، تضمين كننده سلامت انتخابات و اطمينان به نتايج آن است. تا مشاركت مردم در امور سياسي به درستي اعمال شود، و مردم به اين مشاركت عملاً تشويق شوند.

منابع و مآخذ :

1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 91 تا 99 ، 72 و 74

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.