-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40711 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

نگرش ابان ابن سعيد به مسئله خلافت بعد از رحلت پيامبر (ص)چگونه بود؟
«ابان» عقيده داشت، پس از پيامبر (ص) تنها يك نفر است كه شايستگي زمامداري جامعة اسلامي را، به بهترين وجهي، داراست و تنها او ميتواند برنامههاي پيامبر (ص) را پياده كند، و او جز اميرمؤمنان علي (ع) كسي ديگر نيست.
از اين رو دست بيعت، به سوي ابوبكر دراز نكرد و چشم اميد به بنيهاشم دوخت تا آنها به هر طرف بروند، از آنان پيروي كند.
او و برادرش خالد، به در خانة بنيهاشم آمده ميگفتند: «شما درختان بلند و برومند باغ رسالت هستيد، از شاخسار درختان اين باغ، ميوههاي پاك و پاكيزه آويزان است، ما از شما پيروي ميكنيم و شما هر كس را مقدم بداريد ما مطيع او ميباشيم»
هنگامي كه «بنيهاشم» روي مصالحي، خلافت ابوبكر را پذيرفتند، او نيز بيعت نمود. («اسدالغابه»،/3/476)
ابان، در عين حال كه از خلافت ابوبكر راضي نبود، زيرا او را شايستة خلافت نميدانست ( و به همين دليل نيز فرمانداري بحرين را از جانب او نپذيرفت) ولي در رفع گرفتاريها و مشكلاتي كه پيش ميآمد، و مربوط به امور جامعة اسلامي بود از هيچ كوششي دريغ نميكرد، زيرا خود علي (ع) و ديگر شيعيان نيز با خلفاي وقت، اين مقداري همكاري ميكردند.
از اين رو، وقتي ابوبكر به او پيشنهاد كرد به «يمن» رفته و به حادثة قتلي كه در آن منطقه رخ داده بود، رسيدگي كند پذيرفت و رهسپار يمن شد.
ابان وقتي در يمن با قاتل روبرو شد، از او پرسيد: چرا فرد مسلماني را كشتهاي؟
ـ او را به انتقام خون پدر و عمويم كه او پيش از اسلام كشته بود ، به قتل رساندم!
ـ به دستور پيامبر (ص) كلية خونهائي كه پيش از اسلام ريخته شده، قابل تعقيب نيست، ولي اگر كسي در اسلام مرتكب جنايتي بشود، بايد در انتظار كيفر سخت آن باشد.
آن گاه به قاتل گفت: بايد خود را در مدينه به خليفه معرفي كني، و من به خليفه خواهم نوشت كه بر اساس اين سخن پيامبر (ص) ميان شما داوري كردهام!
خليفه وقتي از اين داوري آگاه شد آن را تأييد كرد («ألاصابه»/1/25)
«ابان پس از وفات پيامبر (ص)، پيوسته در جبهههاي جنگ شركت ميكرد و همانند يك سرباز مجاهد جانبازي مينمود. سرانجام در سال 15 هجري، در ماه رجب، در «يرموك» شام، شربت شهادت نوشيد و براي هميشه چشم از جهان فروبست («اسدالغابه»،/1/37.)

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.