-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حجر بن عدي چه ماموريت حساس نظامي را در زمان علي (ع) عهدهدار شد؟
حجر بن عدي كسي نبود كه تنها با دادن شعار و اعلام آمادگي اكتفا كند، بلكه عملا نيز از هرگونه جانبازي و فداكاري براي سركوبي دشمنان داخلي اسلام فروگذار نميكرد چنانكه براي مقابله با شبيخونها و يورشهاي «ضحاك بن قيس» يكي از فرماندهان بيباك معاويه، از جانب اميرمؤمنان (ع) مأموريت يافت و اين مأموريت را به بهترين وجهي انجام داد.
حملة ضحاك از اين قرار بود كه پس از جريان حكميت، به معاويه گزارش رسيده بود كه علي(ع) با سپاه خود آمادة حركت به سوي شام است. معاويه پس از شنيدن اين خبر به وحشت افتاد و به جمع آوري سپاه و سرباز پرداخت.
در اين هنگام فتنة نهروانيان شروع شد و علي (ع) ناگزير به سر كوبي آنان پرداخت، معاويه كه تا اين هنگام در حال انتظار و نگراني بسر ميبرد، از طريق جاسوسان خود آگاه شد كه سپاه علي براي حركت به سوي شام بيميلي و سستي نشان دادهاند معاويه از اين خبر فوقالعاده خوشحال شد و جريان را به اطلاع ياران و مشاوران بزرگ خود رساند.
آنگاه «ضحاك بن قيس فهري» را كه يكي از فرماندهان بزرگ و وفادارش بود، احضار نمود و به وي دستور داد با سه، تا چهار هزار نفر سپاه سواره به سوي عراق حركت نمايد و در حوالي كوفه به هر جا رسيد قتل و غارت به راه انداخته پيروان علي(ع) را تار و مار سازد و از كشتار فرو گذار نكند.
«ضحاك» طبق دستور معاويه به سوي عراق حركت كرد و اموال شيعيان علي (ع) را به غارت برد و به هر كس رسيد به قتل رساند و به يك كاروان حج شبيخون زد و اموالشان را گرفت و «عمرو بن عميس» برادر زادة « عبدالله بن مسعود» و گروهي از همراهان او را به قتل رسانيد. . .
اميرمؤمنان (ع) از دريافت اين گزارش سخت ناراحت شد و ياران خود را توبيخ نمود كه سستي و بيحالي از خود نشان ميدهند و به حدي در لاك خود فرورفتهاند كه دشمنان به داخل منطقة آنان يورش ميبرند!
آنگاه يار دلير و جانباز خود «حجر بن عدي» را احضار فرمود و او را با چهار هزار نفر سپاه به مقابلة «ضحاك» روانه ساخت.
مقابله با ضحاك كه از فرماندهان نامدار شام بود به خصوص پس از يورشهائي كه در داخل قلمرو حكومت علي (ع) به عمل آورده و دلها را به لرزه در آورده بود، كار آساني نمينمود. اما اگر هر كس از ضحاك و امثال او حساب ميبرد، هرگز حجر از امثال او بيم به خود راه نميداد، علي (ع) خود توجه داشت كه چه كسي را براي مقابله با چه كسي انتخاب نمايد؟
حجر با سپاه خود به سرعت حركت كرد و خط سير نيروهاي ضحاك را شناسائي نمود و به تعقيب آنان پرداخت. سرانجام در سرزمين « تدمر» كه از آنجا تا «حلب» پنج روز راه بود، سپاه ضحاك را متوقف ساخت و با آنان به نبرد پرداخت، نبرد تا شب ادامه داشت در جريان جنگ نوزده نفر از سپاه ضحاك و فقط دو نفر از ياران حجر كشته شدند، تاريكي شب مانع ادامة جنگ شد و «حجر بن عدي» به سپاه خود دستور استراحت داد، ولي پس از روشن شدن هوا، متوجه شدند كه ضحاك با استفاده از تاريكي شب با قواي خود فرار كرده است! (الغارات: ثقفي/2/416 ـ 426 )
بدين ترتيب برگي ديگر برافتخارات زرين حجر افزوده شد و او با پيروزي به كوفه باز گشت.

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.