-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40721 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حذيفة ابن اليمان بعد از رحلت پيامبر در چه جنگهايي شركت كرد؟
در جنگ بزرگ «نهاوند» كه ارتش اسلام با سپاه صد و پنجاه هزار نفري ايران مواجه بود، خليفة وقت (عمر)، (نعمان بن مقرن) را به فرماندهي كل قوا برگزيد و به «حذيفه» نيز طي نامهاي دستور داد سپاهي از كوفه ترتيب داده به نعمان بپيوندد (البداية و النهاية /7/107)
ضمناً دستور داد كه اگر «نعمان بنمقرن» كشته شد، پرچم فرماندهي را «حذيفه» به دوش بكشد، اگر او نيز كشته شد، « جرير بن عبدالله» جانشين او گردد ... (فتوح البلدان /300)
دو سپاه به هم رسيدند و آمادة پيكار شدند، نعمان، خطاب به ارتش اسلام گفت:
« اگر من كشته شدم، فرماندهي سپاه «حذيفه بن يمان» خواهد بود، اگر او نيز كشته شد، فرماندهي سپاه با «جرير بن عبدالله» خواهد بود».
سپس گفت:
«من سه تكبير ميگويم و با هر تكبير، پرچم را تكان ميدهم، با تكبير اول كارهاي خود را انجام بدهيد، وضو بسازيد، بند كفشها را ببنديد، شمشيرها را آماده كنيد. با تكبير دوم، آمادة حمله شويد و هيچ لنگي نداشته باشيد. و با تكبير سوم حمله كنيد كه من نيز حمله خواهم كرد».
سپس به همان ترتيبي كه گفته بود سه بار پرچم را با بانگ تكبير به اهتزاز در آورد، بار سوم سربازان اسلام حمله را آغاز كردند (مدرك گذشته /301)
جنگ بينظيري در گرفت كه از لحاظ شدت و خشونت و ايستادگي طرفين، از سختترين جنگهاي تاريخ بشمار ميرود.
درگرما گرم جنگ، «نعمان بن مقرن» فرمانده نيروهاي اسلام به شهادت رسيد و نقش زمين گرديد، در اين هنگام برادرش «نعيم» كه در كنار او بود، فوراً پرچم را گرفت و به دست فرمانده جديد داد، فرمانده جديد كسي جز «حذيفه» نبود.
حذيفه با كمال شجاعت، پرچم را تحويل گرفت و توصيه كرد تا پايان جنگ، خبر شهادت نعمان در ميدان سپاه منتشر نشود تا روحية سربازان تضعيف نگردد و بيدرنگ پرچم فرماندهي را احتراماً به دست «نعيم» برادر نعمان سپرد، حذيفه همة اينها را در گرما گرم جنگ و با سرعت عجيبي انجام داد و مجدداً سرگرم جنگ شد.
سرانجام، جنگ با شكست و هزيمت قطعي بينظير سپاه ايران و پيروزي مسلمانان خاتمه يافت (مدرك اخير)
آري حذيفه مرد برجسته و فوق العادهاي بود كه در هر كاري كه به او واگذار ميشد، و در هر مشورتي كه با او به عمل ميآمد، نبوغ و شايستگي خود را نشان ميداد.

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.