-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

كـلـمـه هـجـر بـه چـه مـعـنا است , آيا به معناي هذيان گفتن است يا معناي ديگر كه اهل سنت مي گويند ؟
آخـريـن روزهاي حيات پيامبر گرامي اسلام (ص ) از فصل هاي بسيار حساس و دقيق تاريخ اسلام مـي بـاشـد. اسـلام و مـسـلـمـانان در آن روزها ساعات دردناكي را مي گذراندند. رسول گرامي اسـلام (ص ) نـيـز در يك سخنراني در مسجد نگراني خويش را بيان نمودند :( يا ايها الناس سعرت الـنـار و اقـبلت الفتن كقطع الليل المظلم و اني و اللّه ماتمسكون علي بشي اني لم احل الا ما احل الـقـرآن و لم احرم الا ما حرم القرآن , (1)اي مردم آتش فتنه برافروخته شده و مانند پاره هاي شب تاريك روي آورده است و شماهيچ نوع دستاويزي برضد من نداريد, من حلال نكردم مگر آن چه را كه قرآن حلال نموده و حرام نكردم مگر آنچه را كه قرآن كريم تحريم نموده است .اين جمله حاكي از نگراني شديد پيامبر اسلام از آينده مسلمانان و سرنوشت آنان پس از درگذشت وي بود, بنابراين بـراي جـلـوگـيـري از بروز اختلاف و تشتت , روزي كه اصحاب به ديدن او آمده بودند, فرمود: ( اتيوني بدواه و صحيفه اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده , (2) كاغذ و دواتي براي من بياوريد تا چيزي بـراي شـمـا بـنويسم كه پس از آن آن گمراه نشويد ). در اين لحظه خليفه دوم سكوت مجلس را شـكـسـت و گـفت : پيامبر براو بيماري غلبه كرده و هذيان مي گويد , و در محضر پيامبر اسلام تـفرقه و دو دستگي شروع شد, عده اي اصرار بر آوردن كاغذ و قلم كردند و عده اي از سخن خليفه دوم حمايت مي نمودند. كه پيامبر گرامي اسلام (ص ) متاثر و ناراحت شد و آنان را از محضرخويش بـيـرون رانـد.ابـن عـبـاس از آن واقـعـه بـه عـنـوان بـزرگـتـريـن مصيبت اسلام نام مي برد و مي گويد:عظيم ترين مصيبت براي اسلام اين بود كه اختلاف و مجادله گروهي از صحابه مانع از آن شد كه پيامبر گرامي نامه مورد نظر خويش را بنويسد.اين واقعه تاريخي را گروهي از محدثان شـيـعـه و اهـل سنت نقل كرده اند كه آن را ازنظر فن حديث شناسي , جز روايات معتبر و صحيح مـي دانـنـد.(3)در كـتـب لغت , هجر به معناي هذيان گفتن , سخن زشت و ناسزا گفتن است و عده اي ازمورخان به خاطر موقعيت و مقام خليفه دوم , يا گوينده سخن را نگفته اند و يا اگراسم گـويـنده را آورده اند , جمله او را نقل به معنا نموده و چنين گفته اند و قال عمر كلمه معناها ان الوجع قد غلب علي رسول اللّه , (4)( خليفه دوم سخني گفت كه بيماري بر پيامبر گرامي اسلام (ص ) غـلـبـه گـشـتـه است ).عده اي هم فقط چنين گفته اند: ( فقالوا هجر رسول اللّه (ص ) ) . (5)بـيـان عبارت ( هجر رسول اللّه ) بدون ذكر نام گوينده سخن و يا آوردن نام گوينده سخن و تـغـيـيـر عبارت ونقل به معنا نمودن آن توسط مورخان خود قرينه اي است كه معناي كلمه بسيار زننده بوده است و براي حفظ موقعيت خليفه از ذكر نام او خودداري نموده اند.

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- ابـن هشام , السيره النبويه , ج 2, ص 654 ط ـ المكتبه العلميه ـ بيروت لبنان2 - صحيح بخاري , كـتاب علم , ج 1, ص 32 و 14, دارالقلم , بيروت لبنان .3- آيه اللّه شيخ جعفر سبحاني , فروغ ابديت , ج 2, ص 493.4- ابن ابي الحديد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.