-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:409 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت عقب ماندگي مسلمانان چيست؟
ين مسأله علل و ريشه هاي تاريخي مختلفي دارد و بررسي جامع و همه جانبه آن نيازمند تحقيقاتي ژرف و گسترده است. در عين حال نكته مهمي كه بسياري از محققان بر آن تأكيد داشته اند اين است كه مسلمانان بر اساس انگيزش و هدايت هاي دين مسير رشد و تعالي را پوييدند و بر اثر انحراف از دين و آلودگي به مفاسد، دنياپرستي، سستي و كاهلي و ابتلا به حاكمان فاسد و دين گريزي به انحطاط و عقب ماندگي گراييدند. در حالي كه جريان پيشرفت در غرب كاملاً روندي معكوس دارد؛ يعني، در آنجا خرافات در لباس دين آنان را به عقب ماندگي وا مي داشت و پشت پا زدن به آنها زمينه رشد و ترقي را فراهم ساخت. البته ارتباط با مسلمانان و كسب دانش تجربي و انديشه هاي ناب ديني و فرهنگي و حقوقي نيز در نوزايي حيات غرب تأثير فراواني داشت. به هر حال امروز نيز انديشه و تمدن اسلامي جانمايه نيرومندي براي احياء دارد و بر عكس تمدن غرب به شدت گرفتار انحطاط فرهنگي و زوال پذيري شده است. در اين فرصت اگر مسلمانان بخواهند جايگاه شايسته خود را دريابند، رعايت نكات زير ضروري است: 1- بالا بردن سطح شناخت و بينش هاي ديني در همه ابعاد آن، 2- تقويت روح ايمان، تقوا، استواري در دين و مبارزه با كژي ها، 3- ارتقاي دانش و سطح علمي، 4- ارتباط وثيق و همدلي در سطح بين الملل اسلامي و تعاون و همكاري گسترده و همه جانبه، 5- از ميان برداشتن نظام هاي فاسد، 6- تلاش همه جانبه و همگاني در جهت ايجاد و احياي تمدن عظيم و مدينه فاضله اسلامي، 7- اعتماد به نفس و دوري از خودباختگي. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- فرهنگ اسلام در اروپا،زيگريد هونكه، ترجمه: مرتضي رهباني 2- علل پيشرفت و انحطاط مسلمين،زين العابدين قباني 3- ريشه هاي ضعف و عقب ماندگي مسلمانان،رجبي 4- آمريكا پيشتاز انحطاط،روژه گارودي، ترجمه: قاسم منصوري 5- تاريخ تمدن اسلام و عرب،گوستاولوبون 6- تاريخ تمدن، ج 4،ويل دورانت، ترجمه: گروهي از نويسندگان 7- آيا ما مسلمان هستيم،سيد قطب 8- اسلام و تحولات اجتماعي،سيد قطب 9- ما چه مي گوييم،سيد قطب، ترجمه: سيد هادي خسروشاهي 10- آينده در قلمرو اسلام،سيد قطب، ترجمه: سيد علي حسيني خامنه اي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.