-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2032)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40931 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

چند نوع «مردن» و «درگذشت» داريم و شهيد شدن امام حسين از كدام قسم است؟
مردنها و درگذشتها چند نوع است:
الف. مردن طبيعي يا موت طبيعي (نه اخترامي) يعني يك كسي عمر طبيعي خود را كرده و تمام شده.
ب. موت اخترامي به وسيله عوامل طبيعي مثل جوانمرگ شدنها در اثر حصبه و وبا و طاعون و غيره. يعني به وسيله امراض و ميكروبها.
ج. موت اخترامي به وسيله حوادث و سوانح مثل زلزله وسيل و تصادف اتومبيل و غيره كه در آنها عمد كسي در كار نبوده است و خود مقتول هم تقصيري نداشته است.
د. موت اخترامي به وسيله حوادث و سوانح مقتول در آن تقصير داشته مثل اينكه مست بوده و سوار اتومبيل شده و تصادف كرده و مرده است ولي شخص ديگر تقصير نداشته.
هـ . موت اخترامي به وسيله حوادث و سوانح كه هم مقتول و هم شخص ديگر تقصير داشته است مثل غالب كشته شدن ها به وسيله لجاجتها و تعصبها و جهالتها و مستيها و مانند اينكه دو نفر در كاباره به خاطر يك زن هر جايي يكديگر را ميكشند.
و. موت اخترامي به قتل عمد كه مقتول هيچ گونه تقصيري نداشته و صرفا جنايت قاتل سبب شده، مثل اينكه شخصي به يك بهانهاي شخصي را هدف قرار ميدهد و ميكشد يا كسي راه خود را مي رود و ديگري از روي هوس او را هدف قرار ميدهد يا آنكه روي غرض با پدر يا برادر يا خويشاوند، او را هدف قرار مي دهد. براي آنكه دل اقوامش را بسوزاند، آن بي تقصير را مي كشد يا به خاطر اينكه كينه نسبت به پدر مرحوم او را در دل دارد، او را بي تقصير مي كشد يا به خاطر اينكه نفس وجود او را مزاحم خود مي بيند (مثل اينكه با بودن او فلان زن عشق او را نمي پذيرد و يا فلان مقام براي او مسلم نمي شود بدون آنكه خود آن شخص دخالتي داشته باشد در مزاحمت عشقي يا مقامي او) او را ميكشد.
ز. كشته شدن در راه سربازي و فداكاري و شهادت كه مقتول خود را در راه عقيده و هدف خود فدا مي كند و عمد دارد ولي در راه هدف مقدس عالي خود كشته مي شود، و به عبارت ديگر مرگ انتخابي كه انسان آگاهانه مرگ را براي تحقق بخشيدن به هدفش انتخاب مي كند. ح. البته نوعي ديگر مرگ انتخابي هست كه خودكشي و فرار از مقابله با حوادث است كه ضعف است. اينها اقسام مردن و كشته شدن است كه بعضي اسف انگيز است و بعضي نيست، بعضي در حقيقت سزاي مقتول است و بعضي نيست، بعضيها صرف نفله شدن و ضايع شدن است و بعضي نيست. قسم اول را مي توان گفت از جنبه شخصي متوفي، اسف انگيز نيست، گو اينكه از لحاظ اجتماع در بعضي افراد ممكن است ضايعه باشد. در قسم دوم نفله شدن و ضايعه است و موجب تآسف است ولي كسي مورد ملامت نيست، و همچنين قسم سوم. در قسم چهارم مجازات مقتول است در واقع، و همچنين در قسم پنجم؛ به علاوه اينكه در اين قسم شخص ديگر نيز مورد ملامت است. و در قسم دوم و سوم و چهارم و پنجم نفله شدن و ضايع شدن و هدر رفتن موجود است و در قسم چهارم و پنجم تأسف بر اخلاق عمومي است كه چرا منحط و پايين است. در قسم ششم تآسف از نفله شدن مقتول و تآسف از اخلاق فاسد قاتل است. در اين قسم، انسان متآسف است كه بي جهت شخص بي تقصيري نفله شد و هدر رفت. ولي در قسم هفتم در عين اينكه از جنبه قاتل و اخلاق و روحيه او جاي تآسف و تآثر است، از جنبه مقتول جاي تحسين و تعظيم و سرمشق گرفتن است. معمولا ذاكرين سعي دارند شهادت امام حسين را از قسم ششم جلوه دهند كه شخصي مظلوم و بي تقصير و بي جهت كشته و نفله شد و ضايع گشت و هدر رفت، و حال آنكه شهادت امام حسين از قسم هفتم است نه از قسم ششم. و معمولا تذكر حادثه سيد الشهداء از قبيل اظهار تأسف است، آنهم اظهار تأسف از نفله شدن سيد الشهداء كه افسوس كه اقا نفله شد و حال آنكه غلطترين غلطها اين است كه ما امام حسين(ع) را نفله شده حساب كنيم. امام حسين بعكس، به هر قطره خون خود يك دنيا ارزش داد. كسي كه موجي ايجاد كرد كه قرنها پس از او پايه هاي كاخ ستمگران را متزلزل كرد و از جا كند و حتي در قرون خود ما غالب حوادث داغ در محرم ايجاد مي شود، خون او هدر رفته است؟! كسي كه ميليونها نفر نمازخوان و روزه گير و فداكار ساخت، هدر رفت؟!

مجموعه آثار شهيد مطهري ج 17ـ حماسه حسيني صفحه: 470 الي 472
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.