-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40940 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

علت اساسي شكست ايرانيان از مسلمانان چه بود؟
حقيقت اين است كه مهمترين عامل شكست حكومت ساساني را بايد ناراضي بودن ايرانيان از وضع دولت و آيين و رسوم اجحافآميز آن زمان دانست.
اين نكته از نظر مورخين شرقي و غربي مسلّم است كه رژيم حكومت و اوضاع اجتماعي و ديني آن روز به قدري فاسد و خراب بود كه تقريباً همة مردم از آن ناراضي بودند.
اين نارضايي ناشي از جريانهاي چند سال اخير بعد از خسرو پرويز نبود، زيرا اگر روح مردمي به اساس يك رژيم يا يك آيين خوشبين باشد، نارضايي موقت سبب نميشود كه هنگامي كه دشمن مشترك رو ميآورد آن مردم نجنگند. برعكس، اگر روح ملي زنده باشد هرچند اوضاع ظاهر خراب باشد، در اينگونه مواقع ملت خود را جمع و جور ميكند، اختلافات داخلي را كنار ميگذارد و يكدست به دفع دشمن مشترك ميپردازد، همچنانكه نظير آن را در تاريخ زياد ديدهايم.
معمولاً هجوم دشمن سبب اتحاد بيشتر و از ميان رفتن اختلافات داخلي ميشود، اما اين به شرطي است كه يك روح زنده در آن مملكت ـ كه از مذهب يا حكومت آنان سرچشمه بگيرد ـ وجود داشته باشد.
اجتماع آن روز ايران يك اجتماع طبقاتي عجيبي بود ـ با همة عوارض و آثاري كه در اين گونه اجتماعات هست، ـ تا آنجا كه حتي آتشكدههاي طبقات مختلف با هم فرق داشت. فرض كنيد كه ميان ما مساجد اغنيا از مساجد فقرا جدا باشد؛ چه روحي در مردم بيدار ميشود؟! طبقات بسته بود، هيچكس حق نداشت از طبقهاي وارد طبقة ديگر بشود، كيش و قانون آن روز هرگز اجازه نميداد كه يك بچه كفشدوز و يا كارگر بتواند باسواد بشود؛ تعليم و تعلم تنها در انحصار اعيانزادگان و موبدزادگان بود.
دين زرتشت در اصل هرچه بود، به قدري در دست موبدها فاسد شده بود كه ملت باهوش ايران هيچگاه نميتوانست از روي صميم قلب به آن عقيده داشته باشد و حتي ـ آنچنانكه محققين گفتهاند ـ اگر هم اسلام در آنوقت به ايران نيامده بود، مسيحيت تدريجاً ايران را مسخّر ميكرد و زرتشتيگري را از ميان ميبرد. روشنفكران و باسوادان آن روز ايران و همچنين مراكز علمي و فرهنگي ايران آن روز را مسيحيان تشكيل ميدادهاند نه زردشتيان. زردشتيان آنچنان دچار غرور و تعصبهاي خشك و سنتهاي غلط بودند كه نميتوانتسند دربارة علم و فرهنگ و عدالت و آزادي بينديشند. و در واقع مسيحيت بيش از زردشتيگري از ورود اسلام به ايران زيان ديد، زيرا زمينة بسيار مناسبي را از دست داد.
بيعلاقگي مردم ايران نسبت به حكومت و دستگاه ديني و روحانيتشان سبب ميشد كه سربازان آنها در جنگها با ميل و رغبت عليه مسلمانان نجنگند و حتي در بسياري از موارد به آنها كمك كنند.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 95
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.