-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40941 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

تأثير و نفوذ اسلام در ايران چگونه بود؟
هرچه روزگار ميگذشت، بر علاقه و ارادت ايرانيان نسبت به اسلام و بر هجوم روزافزون آنان به اسلام و ترك كيشها و آيينهاي قبلي و آداب و رسوم پيشين افزوده ميشد.
بهترين مثال، ادبيات فارسي است. هرچه زمان گذشته است، تأثير اسلام و قرآن و حديث در ادبيات فارسي بيشتر شده است. نفوذ اسلام در آثار ادبا و شعرا و حتي حكماي قرون ششم و هفتم به بعد بيشتر و مشهودتر است تا شعرا و ادبا و حكماي قرون سوم و چهارم. اين حقيقت از مقايسة آثار رودكي و فردوسي با آثار مولوي و سعدي و نظامي و حافظ و جامي كاملاً هويداست.
در مقدمة كتاب احاديث مثنوي (تأليف مرحوم بديع الزمان فروزانفر.) پس از آنكه ميگويد: «از قديمترين عهد، تأثير مضامين احاديث در شعر پارسي محسوس است» و به اشعاري از رودكي استشهاد ميكند، ميگويد:
«از اواخر قرن چهارم كه فرهنگ اسلامي انتشار تمام يافت و مدارس در نقاط مختلف تأسيس شد و ديانت اسلام بر ساير اديان غالب آمد و مقاومت زرتشتيان در همة بلاد ايران با شكست قطعي و نهايي مواجه گرديد و فرهنگ ايران به صبغة اسلامي جلوهگري آغاز نهاد و پاية تعليمات بر اساس ادبيات عربي و مباني دين اسلام قرار گرفت، بالطبع توجه شعرا و نويسندگان به نقل الفاظ و مضامين عربي فزوني گرفت و كلمات و امثال و حكم پيشينيان (قبل از اسلام) در نظم و نثر كمتر ميآمد. چنانكه به حسب مقايسه، در سخن دقيقي و فردوسي و ديگر شعراي عهد ساماني و اوايل عهد غزنوي نام زرتشت و اوستا و بوذر جمهر و حكم وي بيشتر ديده ميشود تا در اشعار عنصري و فرخي و منوچهري كه در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ميزيستهاند.»
استقلال سياسي ايران از اوايل قرن سوم هجري شروع شد و تا آن وقت هنوز بسياري از مردم ايران به كيشها و آيينهاي قديم از قبيل زرتشتي و مسيحي و صابي و حتي بودايي باقي بودند. سفرنامههايي كه در قرن سوم و چهارم نوشته شده حكايت ميكند كه تا آن زمانها در ايران آتشكدهها و كليساهاي فراوان وجود داشته است، بعدها كمكم از عدد آنها كاسته شده و جاي آنها را مساجد گرفته است.
تاريخ نويسان اسلامي، خاندانهاي چندي را از ايرانيان نام ميبرند كه تا قرنهاي دوم و سوم، بلكه تا قرن چهارم هجري همچنان به دين زرتشت باقي بودهاند و در اجتماع مسلمانان، محترم ميزيستهاند و سپس آن دين را ترك كردهاند. ميگويند: سامان جدّ اعلاي سامانيان كه از احفاد سلاطين ساساني است و خود از بزرگان بلخ بوده است در حدود قرن دوم، و جدّ اعلاي خاندان قابوس كه آنها نيز حكومت و فرمانروايي يافتند در قرن سوم، و مهيار ديلمي شاعر زبردست و معروف ايراني در اواخر قرن چهارم هجري، به دين اسلام گرويدند.
مردم طبرستان و قسمتهاي شمالي ايران تا سيصد سال پس از هجرت، هنوز دين جديد خود را نشناخته بودند و با دولت خلفا به دشمني برميخاستند. بيشتر مردم كرمان در تمام مدت خلافت امويها زردشتي ماندند و در روزگار اصطخري (صاحب كتاب المسالك و الممالك) زردشتيان فارس اكثريت را تشكيل ميدادهاند.
مسعودي در جلد اول مروج الذهب صفحة 382 تحت عنوان «في ذكر الاخبار عن بيوت النيران و غيرها» از آتشكدههاي زردشت ياد ميكند. از آن جمله از آتشكدهاي در «دارابجرد» نام ميبرد و ميگويد: در اين تاريخ كه سال 332 هجري است، آن آتشكده موجود است و مجوس، آن اندازه كه به آتش آن آتشكده احترام ميگذارند و آن را تعظيم و تقديس ميكنند، آتش هيچ آتشكدة ديگر را چنين تعظيم نميكنند.
اينها همه ميرساند كه ـ چنانكه گفتيم ـ ايرانيان، تدريجاً اسلام را پذيرفتهاند و اسلام تدريجاً و مخصوصاً در دورههاي استقلال سياسي ايران، بر كيش زرتشتي غلبه كرده است. عجيب اين است كه زرتشتيان در صدر اسلام كه دورة سيادت سياسي عرب است، آزادي و احترام بيشتري داشتهاند از دورههاي متأخرتر كه خود ايرانيان حكومت را به دست گرفتهاند. هر اندازه كه ايرانيان مسلمان ميشدند، اقليت زردشتي وضع نامناسبتري پيدا ميكرد، و ايرانيان مسلمان از اعراب مسلمان، تعصب بيشتري عليه زردشتيگري ابراز ميداشتند و ظاهراً همين تعصبات ايرانيان تازهمسلمان سبب شد كه عدهاي از زرتشتيان از ايران به هند مهاجرت كردند و اقليت پارسيان هند را تشكيل دادند.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 99
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.