-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1666)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اطلاعاتي درباره فردوسي و زمانه پادشاهي آن بنويسيد؟ آيا ايشان در صحنه نبرد با ظلم هم بوده است؟خداي را سپاسگزاريم كه نوجواناني چون تو در ايران سرزمين و مهد علم و تمدن زندگي مي كنند و دوست دارند از گذشته تاريخي كشورشان آگاه باشند، تا با تكيه بر ميراث گذشته، براي آينده اي درخشان تدبير و برنامه ريزي كنند.

حكيم ابوالقاسم فردوسي، در دوره حكومت غزنويان بر ايران، مي زيسته است. دوران غزنويان كه با روزگار شهرت فردوسي قرين است، از عصرهاي باشكوه ادب فارسي بشمار مي رود. فردوسي نخستين سخن سراي بزرگ ايران است كه پس از استيلاي عرب با سرودن شاهنامه افتخارات ملي را در ايران تجديد كرد، در اين عصر مي زيست. سلطان محمود و ديگر پادشاهان غزنوي، به زبان و ادبيات فارسي خدمت فراوان كردند. پادشاهان اين سلسله از شاعران و اديبان حمايت مي نمودند، گويند كه نزديك به چهارصدتن از شاعران در دربار سلطان محمود غزنوي مي زيستند. محمود در حمايت از شاعران و نويسندگان از پادشاهان ساماني تقليد مي كرد و مي خواست شعرا او را با سخنان نيكوي خود بسرايند و در سراسر ايران و هندوستان منتشر كنند. سرسلسلة شاعران اين عصر، حكيم ابوالقاسم فردوسي است كه بوجود آورنده بزرگ ترين كتاب حماسي و رزمي ايران يعني شاهنامه است. از ديگر شاعران اين عهد، ابوالقاسم عنصري بلخي و عسجدي مروزي و غضايري رازي و فرخي سيستاني و منوچهري دامغاني بودند.

گذشته از شاعران و گويندگان، دانشمنداني نيز در اين عصر مي زيستند كه هر يك در فني تخصص داشتند. از اديبان عربينويس اين زمان بايد نام بديع الزمان همداني صاحب كتاب مقامات و قابوس وشمگير، صاحب كتاب كمال البلاغه و ابوعلي مسكويه، صاحب كتاب تجارب الامم و ابوعلي سينا، فيلسوف معروف ايراني كه از جمله كتابهاي معروف او يكي شفا در فلسفه و ديگري قانون در طب است، نام برد. ابو منصور تعالبي از اديبان عربي دان و ابوريحان بيروني مورخ و رياضي دان ايراني صاحب كتابهاي آثار الباقيه، قانون مسعودي و كتاباست. ابوالفضل بيهقي، از تاريخ نويسان فارسي نويس اين زمان است كه با زباني شيرين به نوشتن تاريخ خود معروف به تاريخ بيهقي پرداخته و در آن تاريخ از حوادث زمان سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود بحث كرده است.

فردوسي با اثر جاودان خودش، زبان فارسي و ايران و ايرانيان را همان طور كه خود گفته، زنده كرده است

بسي رنج بردم در اين سال سي عجم زنده كردم بدين پارسي

موفق و پيروز باشي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.